Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kategoria: BHP

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Mechaniczny

Opis kierunku

AAzwiń
Absolwent uzyskuje kwalifikacje starszego inspektora w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest przygotowany do pracy w służbie bhp zgodnie z wymaganiami prawnymi w tym zakresie. Absolwent jest przygotowany również do pracy w biurach projektowych i doradczych oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Studia podyplomowe Bezpieczeństwo i higiena pracy są adresowane do absolwentów studiów I i II stopnia wszystkich kierunków studiów kończących się uzyskaniem stopnia inżyniera lub licencjata oraz studiów kończących się uzyskaniem stopnia magistra. Od kandydata na kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy oczekuje się kompetencji w zakresie: interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk technicznych i społecznych, w szczególności bezpieczeństwa człowieka w procesie technologicznym oraz umiejętności integralnego stosowania wiedzy technicznej, organizacyjnej, prawnej i społecznej w zakresie techniki, zarządzania oraz współpracy z ludźmi. Oczekiwana jest otwarta postawa kandydata na kreatywne podejście do aktualnych problemów w obszarze studiowanego kierunku.

Ukończenie studiów podyplomowych nadaje uprawnienia starszego inspektora ds. BHP, zgodnie z wymaganiami stawianymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109 poz. 704 z późniejszymi zmianami).

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk technicznych i społecznych oraz umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Potrafi korzystać z profesjonalnego oprogramowania, prowadzić badania, analizować, oceniać i porównywać alternatywne rozwiązania, proponować i optymalizować nowe rozwiązania oraz samodzielnie analizować problemy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Absolwent posiada umiejętności organizowania pracy, w tym działań zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Potrafi kontrolować przestrzeganie przepisów i zasad bhp, wykonywać analizy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, oceniać ryzyko zawodowe, opracowywać i wdrażać systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, opiniować i wdrażać rozwiązania techniczne i organizacyjne minimalizujące skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka. Absolwent przygotowany jest do pracy w: służbie bezpieczeństwa i higieny pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, również w administracji państwowej, samorządowej, gospodarczej i oświatowej w zakresie problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

INFORMACJE DODATKOWE:

Studia podyplomowe obejmują 353 godziny zajęć dydaktycznych w ramach których są realizowane między innymi następujące przedmioty: system i regulacje prawne ochrony pracy w Polsce, charakterystyka, analiza i ocena zagrożeń czynnikami występującymi w procesie pracy, ergonomia w kształtowaniu warunków pracy, ocena ryzyka związanego z zagrożeniami w procesie pracy, organizacja i metody szkolenia w zakresie BHP. Ochrona ppoż. i środowiska naturalnego, pomoc przedlekarska, dydaktyka ergonomii i bhp.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia dokumentów i uiszczenia opłat.

WYMAGANE DOKUMENTY:

- podanie o przyjęcie na studia-odpis dyplomu ukończonych studiów wyższych;
- 1 zdjęcie;
- dowód wpłaty wpisowego w wysokości 85 zł.

DOKUMENTY PRZYJMUJE:

Sekretariat Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
ul. prof. Z. Szafrana 4, pokój 121 budynek A-11
65-516 Zielona Góra
(komplet dokumentów można wysłać pocztą)
tel.:68 328 47 46 lub 601 179 871

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 15.01.2020 r.

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 2 200 zł;
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85 zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. prof. Z. Szafrana 4
65 - 516 Zielona Góra

sekretariat@wm.uz.zgora.pl

www.wm.uz.zgora.pl