Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kategoria: BHP

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Mechaniczny

Opis kierunku

AAzwiń
Studia skierowane są do absolwentów wszystkich szkół wyższych z tytułem zawodowym lub tytułem magistra.
Ukończenie studiów podyplomowych nadaje uprawnienia starszego inspektora ds. BHP zgodnie z wymaganiami stawianymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109 poz. 704 z późniejszymi zmianami). Studia stwarzają możliwość podjęcia pracy w instytucjach nadzoru warunków pracy, zakładach
pracy każdej branży, jak również pozwalają świadczyć usługi na podstawie prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Program studiów obejmuje 353 godziny w ramach, których są realizowane są następujące przedmioty, między innymi: System i regulacje prawne ochrony pracy w Polsce; Analiza i ocena zagrożeń czynnikami występującymi w procesie pracy; Ergonomia w kształtowaniu warunków
pracy; Techniczne środowisko pracy; Ocena ryzyka związanego z zagrożeniami w procesie pracy; Organizacja i metody szkolenia w zakresie BHP; Dydaktyka ergonomii i bhp; Ochrona ppoż. i środowiska naturalnego; Psychofizyczne właściwości człowieka a wykonanie pracy;
Pomoc przedlekarska.

Ponadto plan studiów obejmuje zajęcia praktyczne w instytucjach kontroli i nadzoru warunków pracy.

W grudniu 2012 roku kierunek studiów uzyskał referencje Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, zatwierdzone przez Prezesa Zarządu Głównego OSPSBHP, potwierdzające jakość kształcenia przyszłych inspektorów bhp, jak również kompetencje kadry dydaktycznej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
WYMAGANE DOKUMENTY:
- podanie o przyjęcie na studia (również na stronie www.zisp.eti.uz.zgora.pl);
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych minimum zawodowych;
- 1 zdjęcie;
- kserokopia dowodu osobistego;
- dowód wpłaty wpisowego (- kserokopia);
- zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (wypełniany na miejscu na I zjeździe).

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW- 15.03.2016 r.


DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Sekretariat Instytutu IBiNP;
ul. prof. Z. Szafrana 4;
65-516 Zielona Góra
tel.68 328 47 46; e-mail: sekretariat@iibnp.uz.zgora.pl
(bud. A-11, pok. 121) .

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 1 700 zł;
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85 zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. prof. Z. Szafrana 4
65 - 516 Zielona Góra

sekretariat@wm.uz.zgora.pl

www.wm.uz.zgora.pl