Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym i usługowym

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Mechaniczny

Opis kierunku

AAzwiń
Program kształcenia stanowi odpowiedź na potrzebę podniesienia potencjału regionu w sferze zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym i usługowym.
Przedsiębiorstwa, aby osiągnęły trwałą konkurencyjność, powinny znaleźć wsparcie ze strony jednostek naukowo-badawczych w pozyskiwaniu wiedzy i innowacji, jako „sił napędowych wzrostu”. Obecnie zauważa się nasilenie konkurencji o przyciągnięcie inwestycji w badania naukowe i innowacje – ale niestety nie na szczeblu lokalnym. Badania naukowe i innowacje są niezbędne do budowania wzrostu gospodarczego, rozwoju społecznego. Wymiana wiedzy jest podstawą sukcesu rynkowego (efekt synergii). Program kształcenia dla studiów podyplomowych pt. „Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym i usługowym” stanowi podstawę do rozwoju województwa lubuskiego w zakresie innowacji rozumianej jako transfer wiedzy i technologii w gospodarce opartej na wiedzy.
Studia podyplomowe „Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym i usługowym” opierać się będą na zasadzie wykładów i ćwiczeń prowadzonych w formie interaktywnej: dyskusje, praca w grupach projektowych, gry strategiczne. Zostaną zastosowane nowoczesne techniki nauczania, takie jak praca z edukacyjnym software Market Place, dyskusje z ekspertami.
Treść wszystkich modułów umożliwia nabycie podstaw teoretycznych oraz
praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem
produkcyjnym.
Wykłady prowadzone są przez ekspertów, którzy oprócz specjalistycznej wiedzy z dziedziny nauki i gospodarki, posiadają także długoletnie doświadczenie zawodowe w przedsiębiorstwach. Zawartość wszystkich modułów jest przekazywana w ramach wykładów, ćwiczeń oraz poprzez indywidualną pracę słuchaczy. Dla lepszego przyswajania wiedzy, zajęcia realizowane są poprzez pracę grupową i projekty jak również w ramach nieformalnych spotkań, forów dyskusyjnych oraz wykładów gościnnych. Moduły składają się z wykładów i studiów przypadków, na które przewiduje się trzy czwarte czasu oraz jednej czwartej czasu poświęconej na naukę indywidualną. Do każdego wykładu zostanie podana wymagana literatura oraz udostępnione zostaną materiały dydaktyczne.
Słuchacze studiów po zaliczeniu egzaminów i złożeniu pracy dyplomowej otrzymają dyplom Uniwersytetu Zielonogórskiego.


Studia są adresowane do średniej kadry zarządzającej przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych.

Efektem kształcenia jest "wyposażenie" absolwenta: w kwalifikacje umożliwiające zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym i usługowym z wykorzystaniem informatycznych narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji menadżerskich; posiadającego wiedzę w zakresie metod podejmowania decyzji menedżerskich, technik CAx w przedsiębiorstwie, zintegrowanych systemów zarządzania, zarządzania strategicznego, zarządzania wiedzą, komputerowego wspomagania w zarządzaniu przedsiębiorstwem, trendów rozwojowych i nowych osiągnięciach z zakresu
zarządzania, prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania projektem i innowacjami, posiadającego umiejętności budowania modeli decyzyjnych, modeli prognostycznych, doboru odpowiednich aplikacji komputerowych, korzystania ze zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania, dokonania wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich, oszacowania kosztów realizowanych projektów inżynierskich, ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych, o kompetencjach stosowania nowoczesnych narzędzi wspomagającymi prace w zespołach nad projektami technicznymi, modeli decyzyjnych w zakresie podejmowania i uzasadniania decyzji, nowoczesnego podejścia do analizy ryzyka w działalności produkcyjnej z wykorzystaniem prognozowania; o świadomości ważności pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje;
kreatywnego i przedsiębiorczego.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęcie na studia podyplomowe mogą się ubiegać osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych. Przyjęcie na studia odbywa się po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego. Rekrutacja grupy
docelowej, tj. kadry zarządzającej przedsiębiorstwem będzie realizowana zgodnie z następującą metodologią działań:
- przekazanie informacji o ofercie studiów podyplomowych „Zarządzanie
przedsiębiorstwem produkcyjnym i usługowym” do przedsiębiorców,
zostanie opracowany formularz zgłoszeniowy, który zostanie dystrybuowany poprzez: usługi pocztowe, mailing. O przyjęcie do programu mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe, mają przynajmniej 2-letnią udokumentowaną praktykę zawodową. Od kandydatów wymaga się złożenia kompletu dokumentów aplikacyjnych;
- na podstawie otrzymanych zgłoszeń kierownik studium oraz rada programowa dokonają wyboru 15 uczestników studiów podyplomowych na podstawie przyjętych kryteriów wyboru;
- na stronie www Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego
zostaną ogłoszone listy słuchaczy;
- z przyjętymi słuchaczami studiów podyplomowych zostaną podpisane umowy.
WYMAGANE DOKUMENTY:
- podanie o przyjęcie na studia (formularz uczelniany);
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
- 1 zdjęcie;
- CV;
- kserokopia dowodu osobistego;
- dowód wpłaty wpisowego (opłata rekrutacyjna w wysokości 85 zł - kserokopia);

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 15.07.2015 r.

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 2 000 zł;
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85 zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. prof. Z. Szafrana 4
65 - 516 Zielona Góra

sekretariat@wm.uz.zgora.pl

www.wm.uz.zgora.pl