Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia magisterskie

Wydział: Wydział Mechaniczny

Opis kierunku

AAzwiń
To 1,5 - letnie studia o profilu ogólnoakademickim, prowadzące do tytułu zawodowego magistra inżyniera.

Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji łączy wiedzę i umiejętności inżynierskie kierunków: Mechanika i Budowa Maszyn oraz Informatyka z podstawami wiedzy ekonomicznej oraz umiejętnościami z zakresu zarządzania i marketingu. Studia te zapewniają więc absolwentowi wiedzę niezbędną do projektowania i nadzoru technicznego procesów produkcyjnych, jak i wdrażania nowoczesnych metod ich zarządzania.

W procesie kształcenia szczególny nacisk kładziony jest na umiejętność wykorzystania narzędzi informatycznych w:

- projektowaniu (CAD;

- wytwarzaniu (CAM);

- zapewnianiu jakości (CAQ);

- planowaniu i sterowaniu procesami produkcyjnymi (systemy MRP, ERP, OPT).

Uzyskujący tytuł zawodowy magistra inżyniera absolwent posiada zaawansowaną wiedzę inżynierską z zakresu inżynierii mechanicznej oraz z zakresu organizacji i zarządzania. Przygotowany jest więc do twórczego działania w tych obszarach, w tym do: projektowania nowych procesów i systemów produkcyjnych oraz systemów ich zarządzania, prowadzenia i organizowania prac badawczo-rozwojowych i transferu technologii.


Zasady rekrutacji

AAzwiń
Uprawnione do podjęcia studiów są osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów na tym samym kierunku lub kierunku pokrewnym.

Za kierunki pokrewne, uważa się wszystkie kierunki studiów kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji powinien posiadać kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, w szczególności:

- wiedzę w zakresie wybranych faktów i pojęć z zakresu nauk (dziedzin, dyscyplin) technicznych;

- umiejętność opisywania i interpretowania podstawowych zjawisk i procesów zachodzących w naukach technicznych;

- znajomość podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w naukach technicznych;

- podstawową wiedzę z zakresu nauk ścisłych niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów zachodzących w naukach technicznych.

Limit miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi po 60.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rejestracja na studia rozpoczyna się 1 lutego 2020 roku. Rok akademicki dla studiów drugiego stopnia rozpoczyna się od semestru letniego 2019/2020.

Opłaty

AAzwiń
Opłata za semestr na studiach niestacjonarnych wynosi 2 100 zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. prof. Z. Szafrana 4
65 - 516 Zielona Góra

sekretariat@wm.uz.zgora.pl

www.wm.uz.zgora.pl