Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Edukator ekologiczny

Kategoria: Ochrona środowiska

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Nauk Biologicznych

Opis kierunku

AAzwiń
Studia podyplomowe „Edukator ekologiczny” wychodzą naprzeciw potrzebom środowisk, realizujących różnorodne działania w zakresie edukacji ekologiczno-przyrodniczej. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do efektywnej pracy w charakterze edukatora ekologicznego zgodnie z obecnym opisem zawodu edukatora ekologicznego (kod 325501) według „Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy” opracowanym dla potrzeb Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Studia obejmują 229 godzin zajęć, w ramach których słuchacze zdobywają niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia zajęć edukacyjnych, upowszechniania edukacji ekologicznej, pozyskiwania funduszy na finansowanie tych działań. Zdobywają również niezbędne w pracy edukatora kompetencje społeczne. Kadrę dydaktyczną studiów stanowią nauczyciele akademiccy, zatrudnieni na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz inni specjaliści posiadający wysokie kompetencje zawodowe związane z tematyką zajęć.


Studia przeznaczone są dla osób prowadzących lub zainteresowanych prowadzeniem edukacji ekologicznej (lub przyrodniczo-leśnej) w Lasach Państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych, organizacjach pozarządowych, w innych jednostkach organizacyjnych prowadzących taką edukację, posiadających wykształcenie wyższe magisterskie, inżynierskie
lub licencjackie związanych z przyrodą, ekologią i ochroną środowiska. Preferowane będzie wykształcenie w zakresie nauk przyrodniczych bądź leśnych.

Słuchacz po ukończeniu studiów posiada kompetencje zawodowe do podjęcia zadań edukatora ekologicznego.

INFORMACJE DODATKOWE:
Studia podyplomowe funkcjonują na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Realizowane są w trybie niestacjonarnym, w formie zjazdów według ustalonego dla realizowanej edycji harmonogramu. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń (przeważają zajęcia o charakterze ćwiczeniowym i praktycznym).
Odbywają się w budynku dydaktycznym UZ przy ul. prof. Z. Szafrana 1, budynek A-8, w którym zabezpieczono odpowiednią bazę dydaktyczno-techniczną.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Liczba miejsc ograniczona do 20 osób. O przyjęciu kandydata na studia decyduje: złożenie kompletu dokumentów oraz kolejność zgłoszeń.

WYMAGANE DOKUMENTY:
‒ podanie o przyjęcie na studia (formularz uczelniany – dostępny w wersji elektronicznej na stronie: www.uz.zgora.pl);
‒ 2 zdjęcia;
‒ odpis dyplomu ukończenia studiów;
‒ kserokopia dowodu opłaty rekrutacyjnej 85,00 zł.;
‒ kserokopia dowodu osobistego;
‒ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów;
‒ zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.


DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Dziekanat Wydziału Nauk Biologicznych UZ,
ul. prof. Z. Szafrana 1, pok. 122,
65-516 Zielona Góra
tel.: 68 328 73 23

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
REKRUTACJA: do 04.09.2015r.

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 1 750,00 zł;
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85,00 zł;

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. prof. Z. Szafrana 1
65 - 516 Zielona Góra

sekretariat@wnb.uz.zgora.pl

www.wnb.uz.zgora.pl