Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Biotechnologia - studia magisterskie

Wydział: Wydział Nauk Biologicznych

Opis kierunku

AAzwiń
To 2-letnie studia o profilu ogólnoakademickim, prowadzące do tytułu zawodowego magistra.

Absolwenci tego kierunku studiów posiadają specjalistyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu nauk podstawowych i aplikacyjnych: biochemii, biologii komórki, genetyki i inżynierii genetycznej, inżynierii bioprocesowej, mikrobiologii, biotechnologii i biologii molekularnej, opartych na solidnych podstawach nauk biologicznych (botanika, zoologia) oraz ścisłych. Oprócz zdobytej wiedzy posiadają praktyczną umiejętność w posługiwaniu się całym wachlarzem technik laboratoryjnych i analitycznych. Posiadana wiedza, pogłębiona o dodatkowe umiejętności praktyczne, pozwoli na zatrudnienie absolwentów w specjalistycznych laboratoriach, w firmach biotechnologicznych transferujących nowoczesne technologie, placówkach naukowych, terenowych stacjach badawczych oraz w instytucjach zajmujących się ochroną przyrody. Zdobędą przygotowanie do podjęcia pracy w przemysłach: spożywczym, farmaceutycznym, produkcji środków ochrony roślin w laboratoriach biologicznych i medycznych, przedsiębiorstwach zajmujących się utylizacją odpadów jak i do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Specjalności proponowane na kierunku:

- biotechnologia żywności:

Absolwenci specjalności biotechnologia żywności mają wiedzę i umiejętności z zakresu chemii procesów biotechnologicznych, enzymologii, toksykologii, technologii przemysłów biotechnicznych, mikrobiologii żywności oraz oceny jakości produktów i procesów biotechnologicznych. Są przygotowani do podjęcia pracy w różnych gałęziach gospodarki, w których stosuje się techniki biotechnologiczne, tj. w przemyśle spożywczym (m. in. mleczarskim, mięsnym, browarniczym, gorzelniczym i winiarskim), farmaceutycznym, paszowym, a także chemii gospodarczej. Znają i potrafią praktycznie wykorzystać techniki in vitro stosowane w hodowli roślin i zwierząt oraz ochronie środowiska (biopreparaty, oczyszczanie biologiczne, biotransformacje).

Studia na kierunku biotechnologia oraz specjalności biotechnologia żywności przygotowują także do pracy w laboratoriach analityczno – chemicznych, biochemicznych i mikrobiologicznych, zwłaszcza w przetwórstwie spożywczym związanym z technologiami fermentacyjnymi i produkcją biopreparatów. Tak wszechstronne wykształcenie sprawia, że absolwenci specjalności mogą pracować na stanowiskach zarówno technologów, ale także wysoko wykwalifikowanych specjalistów w służbach sanitarnych i placówkach naukowo – badawczych.

- mikrobioanalityka w biotechnologii

Absolwenci specjalności mikrobioanalityka w biotechnologii, zdobędą przygotowanie do podjęcia pracy w instytucjach wykorzystujących nowoczesne techniki biotechnologiczne i biomolekularne. Zdobędą przygotowanie do pracy w przemysłach: spożywczym, rolniczym, farmaceutycznym, produkcji środków ochrony roślin, w badawczych i analitycznych laboratoriach biologicznych i medycznych, przedsiębiorstwach zajmujących się utylizacją odpadów, jak i do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwenci nabędą wiedzę ukierunkowaną na praktyczne i teoretyczne wykorzystanie osiągnięć wybranych dyscyplin nauk ścisłych (matematyka, fizyka, chemia), przyrodniczych (biologia) i technicznych (technologia, inżynieria procesowa). Zdobędą umiejętności w zakresie projektowania i prowadzenia eksperymentów oraz prowadzenia prac badawczych w zakresie biotechnologii. Wyróżnia ich pogłębiona wiedza w zakresie budowy strukturalno – funkcjonalnej komórek eukariotycznych, markerów genetycznych oraz nowoczesnych technik analityki biochemicznej. Ta wiedza daje solidne podstawy do istoty tej specjalności, a więc wejścia w zagadnienia związane z bioanalityką w skali mikro, związaną z obszarem mikrobioanalityki oraz zdobycia umiejętności w projektowaniu, konstruowaniu i walidacji biosensorów o specyficznym, wąskim zakresie zastosowań w bioanalityce.

- biotechnologia ogólna:

Absolwenci specjalności biotechnologia ogólna, zdobędą przygotowanie do podjęcia pracy w instytucjach wykorzystujących nowoczesne techniki biotechnologiczne i biomolekularne. Zdobędą przygotowanie do pracy w przemysłach: spożywczym, rolniczym, farmaceutycznym, produkcji środków ochrony roślin, w badawczych i analitycznych laboratoriach biologicznych i medycznych, przedsiębiorstwach zajmujących się utylizacją odpadów, jak i do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwenci nabędą wiedzę ukierunkowaną na praktyczne i teoretyczne wykorzystanie osiągnięć wybranych dyscyplin nauk ścisłych (matematyka fizyka, chemia), przyrodniczych (biologia) i technicznych (technologia, inżynieria procesowa). Zdobędą umiejętności w zakresie projektowania i prowadzenia eksperymentów oraz prowadzenia prac badawczych w zakresie biotechnologii. Wyróżni ich pogłębiona, zaawansowana wiedza na temat zależności budowy strukturalno-funkcjonalnej w komórce eukariotycznej i dynamiki procesów komórkowych, niezbędna do zrozumienia zachodzących zjawisk na poziomie ultrastrukturalnym oraz molekularnym, ponadto w zakresie wykorzystania drobnoustrojów w procesach fermentacyjnych, jak również w zakresie mikrorozmnażania roślin. Poznają i przeanalizują możliwości biotechnologicznego przetwarzania materii i kontrolowania jej obiegu w skali ekosystemów i krajobrazów antropogenicznych, w celu ograniczenia degradacji i odbudowy struktury biotycznej oraz odtwarzania ewolucyjnie ukształtowanych procesów.

Ponadto przyswoją podstawowe informacje teoretyczne i praktyczne dotyczące programowania obiektowego w języku Java/BioJava z aspektem zastosowań w biotechnologii. Poznają zaawansowane metody stosowane w analizach enzymatycznych i procesowych a w procesie edukacji będą mieli okazję zapoznać się z prawnymi, politycznymi, ekonomicznymi, społecznymi i moralno-etycznymi uwarunkowaniami rozwoju biotechnologii.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Uprawnione do podjęcia studiów są osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia powinien posiadać kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku biotechnologia, w szczególności powinien posiadać:

- wiedzę w zakresie wybranych faktów i pojęć przyrodniczych;

- umiejętność opisywania i interpretowania podstawowych zjawisk i procesów biologicznych;

- znajomość podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w naukach przyrodniczych;

- wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych.

Do 15 września 2019 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim trwa drugi nabór na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie. Zasady rekrutacji są identyczne, jak w pierwszym naborze: obowiązuje rejestracja elektroniczna i ranking świadectw. Jedynie na kierunkach: architektura, architektura wnętrz, arteterapia, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, grafika, jazz i muzyka estradowa, malarstwo i sztuki wizualne odbędą się przeglądy prac własnych, rozmowy kwalifikacyjne albo sprawdziany.

Jednocześnie przypominamy, że trwa rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia oraz na studia niestacjonarne I i II stopnia.


Limit miejsc na studiach stacjonarnych wynosi 45.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Kalendarz drugiej rekrutacji na Uniwersytecie Zielonogórskim:

• początek rejestracji internetowej – 1 sierpnia 2019 r.;
• zakończenie rejestracji internetowej i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych – 15 września br.;
• przegląd prac własnych, rozmowy kwalifikacyjne, sprawdziany – 17 września br.;
• ogłoszenie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – 18 września br.;
• przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – 19 – 21 września br.;
• ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów (przyjętych na studia) i nieprzyjętych na studia – do 25 września br.;

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. prof. Z. Szafrana 1
65 - 516 Zielona Góra

sekretariat@wnb.uz.zgora.pl

www.wnb.uz.zgora.pl