Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Pedagogika specjalna - studia jednolite magisterskie

Wydział: Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Opis kierunku

AAzwiń
Są to 5-letnie studia o profilu ogólnoakademickim, prowadzące do tytułu zawodowego magistra.

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego, a także jest wyposażony w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do pracy z osobami z niepełnosprawnością w różnych instytucjach edukacyjnych, opiekuńczych, leczniczych i terapeutycznych. Uzyskają kwalifikacje do prowadzenia specjalistycznych zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością oraz przygotowanie pedagogiczne.


SPECJALNOŚCI PROPONOWANE NA KIERUNKU:

* edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika):

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy w placówkach oświatowych kształcenia specjalnego, integracyjnego i włączającego. Ponadto absolwent jest przygotowany do pracy opiekuńczej i terapeutycznej z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną, np. w domach pomocy społecznej, ośrodkach dziennego pobytu, warsztatach terapii zajęciowej, a także w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin;

* pedagogika lecznicza:

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy w placówkach oświatowych kształcenia specjalnego, integracyjnego i włączającego, a w szczególności w jednostkach oświatowych zorganizowanych w podmiotach leczniczych (sanatoria, szpitale, ośrodki lecznicze). Ponadto absolwent jest przygotowany do pracy opiekuńczej i terapeutycznej z dorosłymi osobami z chorobami przewlekłymi, chorobami wieku podeszłego, np. w domach pomocy społecznej, ośrodkach dziennego pobytu, w instytucjach opieki paliatywno-hospicyjnej, a także w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób przewlekle, terminalnie chorych, z niepełnosprawnością ruchową oraz ich rodzin.

Limit miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi po 30.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Do 15 września 2019 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim trwa drugi nabór na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie. Zasady rekrutacji są identyczne, jak w pierwszym naborze: obowiązuje rejestracja elektroniczna i ranking świadectw. Jedynie na kierunkach: architektura, architektura wnętrz, arteterapia, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, grafika, jazz i muzyka estradowa, malarstwo i sztuki wizualne odbędą się przeglądy prac własnych, rozmowy kwalifikacyjne albo sprawdziany.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Kalendarz drugiej rekrutacji na Uniwersytecie Zielonogórskim:

• początek rejestracji internetowej – 1 sierpnia 2019 r.;
• zakończenie rejestracji internetowej i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych – 15 września br.;
• przegląd prac własnych, rozmowy kwalifikacyjne, sprawdziany – 17 września br.;
• ogłoszenie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – 18 września br.;
• przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – 19 – 21 września br.;
• ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów (przyjętych na studia) i nieprzyjętych na studia – do 25 września br.;

Opłaty

AAzwiń
Opłata za semestr na studiach niestacjonarnych wynosi 2 000 zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
al. Wojska Polskiego 69
65 - 762 Zielona Góra

sekretariat@wpps.uz.zgora.pl
www.wpps.uz.zgora.pl