Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Socjologia - studia licencjackie

Wydział: Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Opis kierunku

AAzwiń
Są to 3-letnie, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata.

W ofercie znajdują się również studia stacjonarne 40 plus.

Student uzyskuje wiedzę na temat teorii, tradycji badawczych i metodologii badań socjologicznych w zakresie socjologii ogólnej i wybranych subdyscyplin socjologicznych. Student opanowuje także umiejętności związane z prowadzeniem badań społecznych i pracą w jednostkach organizacyjnych sektora publicznego, w organizacjach obywatelskich i w sektorze prywatnym. Zdobywa również kompetencje społeczne ułatwiające samodzielne i odpowiedzialne działanie na rynku pracy, organizowanie pracy zespołowej i wykonywanie zadań zawodowych zgodnie z zasadami etyki.

Po zakończeniu edukacji studenci mogą podjąć zatrudnienie w instytucjach administracji państwowej różnych szczebli, w instytucjach zajmujących się doradztwem i consultingiem; w ośrodkach badania opinii społecznej; ośrodkach badań marketingowych, jak specjaliści w zakresie marketingu, social relation, profilaktyki i resocjalizacji i pracy z rodziną. Absolwenci mogą kontynuować edukację na innych kierunkach z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych oraz, zgodnie ideą procesu bolońskiego, w każdej innej dziedzinie, którą wybiorą jeśli tylko zostaną spełnione wstępne wymagania dotyczące nabytych efektów kształcenia.

SPECJALNOŚCI PROPONOWANE NA KIERUNKU:

* organizacja społeczności lokalnych:

Absolwent tej specjalności:

- posiada wiedzę na temat dynamiki procesów społecznych w wymiarze makro, mezo i mikro, dzięki czemu potrafi diagnozować, opisywać zjawiska zachodzące w zbiorowościach terytorialnych i społecznościach lokalnych;

- potrafi zebrać dane, przeprowadzić ich analizę i przygotować diagnozę zjawisk zachodzących w społecznościach, organizacjach i firmach;

- w oparciu o diagnozę jest w stanie wyjaśnić przyczyny sytuacji kryzysowych, zaprezentować ustalenia i wskazać proponowane rozwiązania;

- przy współpracy z reprezentantami lokalnych instytucji i organizacji potrafi przygotować dokumenty strategiczne takie jak: strategie rozwoju społeczności lokalnej, gminne programy rewitalizacji, strategie rozwiązywania problemów społecznych itp.;

- posiada orientację w zakresie działania organizacji i instytucji lokalnych i regionalnych;

- jest przygotowany do koordynowania działań w ramach powiatowych, bądź gminnych centrów usług społecznych;

- potrafi komunikować się z otoczeniem tak, aby móc przeprowadzić działania na rzecz społeczności;

- potrafi przygotować materiały promujące działania instytucji, organizacji, firmy w której pracuje;

- jest przygotowany do inicjowania i prowadzenia działań o charakterze innowacyjnym z zakresu pożytku publicznego, przedsiębiorczości społecznej i rewitalizacji.

Wiedza na temat sposobów funkcjonowania różnych organizacji sprawia, że absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach publicznych i organizacjach non profit. Kompetencje komunikacyjne i organizacyjne sprawiają, że absolwenci socjologii o tej specjalności mogą też znaleźć zatrudnienie w firmach prywatnych, szczególnie w tych miejscach, w których potrzebne są umiejętności diagnozowania, konsultowania, zarządzania zasobami ludzkimi lub prowadzenia działań promocyjnych. Wiedza i umiejętności w zakresie przygotowania i realizacji badań społecznych mogą znaleźć zastosowanie w pracy w ośrodkach badań opinii społecznej, badań marketingowych.


* badania społeczne w praktyce:

Współczesne społeczeństwa oparte na wiedzy rozwijają się dzięki umiejętnościom zdobywania i analizowania szeregu informacji i wykorzystywania ich w procesie decyzyjnym.

Przygotowanie do roli badacza społecznego na kierunku socjologia na UZ opiera się na uniwersalnych zasadach prowadzenia badań socjologicznych/ marketingowych i lokalnych kontekstach ich praktycznego zastosowania. Wykorzystania klasycznych metod i technik, ale także korzystania w badaniach z nowych technologii (badania online, programy do analizy danych ilościowych i jakościowych).

Absolwent tej specjalności:

- posiada umiejętności definiowani problemów społecznych i decyzyjnych;

- dobiera adekwatne metody i techniki do przygotowania wszechstronnej diagnozy problemów;

- posługuje się danymi zastanymi (statystyka publiczna, dane urzędowe) i wywołanymi (ankiety, wywiady, obserwacje, itp.)

- potrafi samodzielnie prowadzić badania od sformułowania problemów badawczych poprzez stawianie hipotez, dobór wskaźników, konstruowanie narzędzi badawczych, do wyprowadzania wniosków i przygotowania raportów i wizualizacji danych;

- przygotowuje w oparciu o dane empiryczne różnego rodzaju dokumenty strategiczne na poziomie lokalnym (strategie rozwoju, programy, diagnozy, analizy);

- potrafi wykorzystując warsztat badawczy media i dyskurs publiczny zdefiniować problemy i potrzeby społeczności lokalnych a także wskazać możliwe warianty ich rozwiązania;

- zna rynek badań opinii i marketingowych w Polsce, potrafi zlecać badania podmiotom zewnętrznym i zarządzać tymi projektami.

Limit miejsc na obu rodzajach studiów wynosi po 30.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Socjologia w formule „40 plus” – kierowana do wszystkich osób, które ukończyły 40 lat, a także do osób młodszych, czynnych zawodowo, które z różnych względów nie mogą lub nie chcą studiować w tradycyjnym trybie, ideą tej oferty jest realizacja zajęć dydaktycznych w dni powszednie, w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Do 15 września 2019 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim trwa drugi nabór na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie. Zasady rekrutacji są identyczne, jak w pierwszym naborze: obowiązuje rejestracja elektroniczna i ranking świadectw. Jedynie na kierunkach: architektura, architektura wnętrz, arteterapia, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, grafika, jazz i muzyka estradowa, malarstwo i sztuki wizualne odbędą się przeglądy prac własnych, rozmowy kwalifikacyjne albo sprawdziany.

Jednocześnie przypominamy, że trwa rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia oraz na studia niestacjonarne I i II stopnia.

Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się na:
http://rekrutacja.uz.zgora.pl/kierunek/socjologia/ .

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
• rejestracja elektroniczna: od 1 czerwca do 5 lipca 2018;
• ostateczny termin księgowania opłat rekrutacyjnych i zakwalifikowanie do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym: 8 lipca 2018;
Kalendarz drugiej rekrutacji na Uniwersytecie Zielonogórskim:

• początek rejestracji internetowej – 1 sierpnia 2019 r.;
• zakończenie rejestracji internetowej i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych – 15 września br.;
• przegląd prac własnych, rozmowy kwalifikacyjne, sprawdziany – 17 września br.;
• ogłoszenie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – 18 września br.;
• przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – 19 – 21 września br.;
• ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów (przyjętych na studia) i nieprzyjętych na studia – do 25 września br.;

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
al. Wojska Polskiego 69
65 - 762 Zielona Góra

sekretariat@wpps.uz.zgora.pl
www.wpps.uz.zgora.pl