Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Socjologia - studia magisterskie

Wydział: Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Opis kierunku

AAzwiń
Są to 2-letnie studia o profilu ogólnoakademickim, prowadzące do tytułu zawodowego magistra.

W ofercie znajdują się także stacjonarne studia II stopnia w języku angielskim oraz studia stacjonarne 40 plus, odbywające się w systemie wieczorowym.

Socjologia należy do nauk społecznych. Jest dyscypliną wewnętrznie zróżnicowaną. Studia drugiego stopnia pogłębiają wiedzę, poszerzają zakres umiejętności i rozwijają kompetencje społeczne uzyskane w ramach studiów pierwszego stopnia. Ponadto absolwent tych studiów poznaje złożone mechanizmy funkcjonowania życia społecznego. Absolwent studiów II stopnia zna i umie zastosować w samodzielnie prowadzonych badaniach empirycznych klasyczne i współczesne teorie społeczne oraz tradycyjne i nowatorskie strategie badawcze (metody, techniki, narzędzia). Jest przygotowany również do pełnienia funkcji eksperta z zakresu badań stosowanych dla jednostek organizacyjnych wszystkich sektorów życia społecznego. W ramach studiów II stopnia możliwe jest realizowanie ścieżki ogólnej, bez wyboru specjalności oraz specjalności – analityk danych społecznych. Absolwenci mogą kontynuować edukację na innych kierunkach z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych w ramach studiów stopnia trzeciego oraz, zgodnie ideą procesu bolońskiego, w każdej innej dziedzinie, którą wybiorą jeśli tylko wymagania wstępne odnośnie nabytych efektów kształcenia zostaną spełnione.

Absolwent tych studiów może znaleźć zatrudnienie w biurze rzecznika prasowego różnych instytucji prywatnych i państwowych i samorządowych – jako doradca-analityk marszałka województwa czy wojewody; pracuje w ośrodkach pomocy społecznej; w instytucjach rządowych jako „ekspert analizy danych” diagnozując trendy społeczne, kulturowe i dotyczące organizowania się ludzi na podstawie danych pochodzących z danych empirycznych; analityk w organizacjach non-profit – w biznesie jako specjalista PR i analizy mediów oraz wizerunku firmy oraz jako rzecznik prasowy w firmach, czy ośrodkach badania opinii społecznej.


SPECJALNOŚCI PROPONOWANE NA KIERUNKU:

* UX researcher to specjalista w zakresie badania rynku, szczególnie ukierunkowany na diagnozowanie i interpretowanie potrzeb użytkowników produktów cyfrowych (i nie tylko). Narzędzia, które wykorzystuje służą przede wszystkim opracowaniu sposobu zbierania obserwacji, rejestracji reakcji badanych i ich wypowiedzi, a także opracowaniu wyników przeprowadzanych badań. Studia na specjalności UX researcher pozwalają łączyć wiedzę socjologiczną z praktyką w zakresie testowania, tworzenia i ewaluacji różnego typu produktów i usług. Rezultaty prowadzonych badań i analiz mogą wspierać procesy decyzyjne w biznesie, a także przy tworzeniu projektów i w zakresie komunikacji z innymi. Absolwenci specjalności to profesjonaliści, którzy potrafią działać tak, aby technologia stała się zrozumiała, użyteczna i przyjazna różnego typu odbiorcom. Specjalista User Experience Researcher to praca przyszłości, która oferuje szerokie perspektywy rozwoju zawodowego w wielu sektorach i dziedzinach życia.

* komunikacja społeczna:

Absolwenci tej specjalności: mogą podjąć zatrudnienie w wielu sektorach medialnych z zakresu komunikacji społecznej – rzeczników prasowych, specjalistów od reklamy i public relations, czy pracowników sztabów wyborczych mających odpowiednie wykształcenie w zakresie zagadnień dotyczących wielu aspektów funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Absolwenci w trakcie studiów zdobędą umiejętności do prowadzenia dialogu oraz umiejętności analizy komunikatów wykorzystując media cyfrowe (multimedia, cyfrowy tekst, grafikę i animacje). Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na skuteczne organizowanie i kierowanie instytucjami medialnymi oraz tworzenie strategii komunikacyjnych. Absolwent tej specjalności jest osobą, która umie rozmawiać z ludźmi, wie jak dbać o dobrą komunikację, dzięki swojej kreatywności jest aktywna, wydajna, ma poczucie sensowności swojego działania; zna różnorodne techniki psychologiczne i socjologiczne funkcjonowania w grupie, radzenia sobie, przewodzenia lub organizowania pracy w firmie.


Limit miejsc na studiach stacjonarnych i stacjonarnych w formule 40 plus (wieczorowych) wynosi po 30. Limit miejsc na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim wynosi 15.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Uprawnione do podjęcia studiów są osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia powinien posiadać kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku socjologia, w szczególności:

- znać i rozumieć podstawowe pojęcia wybranych subdziedzin socjologii;

- posiadać pogłębioną wiedzę na temat wybranych metod i technik badań społecznych, ich specyfiki, ograniczeń i obszarów zastosowania;

- posiadać pogłębioną wiedzę o normach i regułach organizujących struktury i instytucje społeczne;

- umieć zaplanować i zrealizować badanie społeczne przy użyciu zaawansowanych ilościowych i jakościowych metod i technik badań socjologicznych.


Do 15 września 2019 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim trwa drugi nabór na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie. Zasady rekrutacji są identyczne, jak w pierwszym naborze: obowiązuje rejestracja elektroniczna i ranking świadectw. Jedynie na kierunkach: architektura, architektura wnętrz, arteterapia, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, grafika, jazz i muzyka estradowa, malarstwo i sztuki wizualne odbędą się przeglądy prac własnych, rozmowy kwalifikacyjne albo sprawdziany.

Jednocześnie przypominamy, że trwa rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia oraz na studia niestacjonarne I i II stopnia.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Kalendarz drugiej rekrutacji na Uniwersytecie Zielonogórskim:

• początek rejestracji internetowej – 1 sierpnia 2019 r.;
• zakończenie rejestracji internetowej i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych – 15 września br.;
• przegląd prac własnych, rozmowy kwalifikacyjne, sprawdziany – 17 września br.;
• ogłoszenie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – 18 września br.;
• przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – 19 – 21 września br.;
• ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów (przyjętych na studia) i nieprzyjętych na studia – do 25 września br.;

Opłaty

AAzwiń
Opłata za semestr na studiach stacjonarnych w języku angielskim wynosi 2 250 zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
al. Wojska Polskiego 69
65 - 762 Zielona Góra

sekretariat@wpps.uz.zgora.pl
www.wpps.uz.zgora.pl