Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Terapia zaburzeń zachowań adolescentów i osób dorosłych

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Opis kierunku

AAzwiń
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów magisterskich i licencjackich.

Studia są adresowane do funkcjonariuszy Służby Więziennej, pracowników aparatu wymiaru sprawiedliwości i policji, pedagogów i terapeutów zatrudnionych w placówkach szkolnych i specjalistycznych, szkolno-wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych, terapeutycznych, kurateli sądowej, pracowników służby zdrowia i innych.

Po ukończeniu studiów ich absolwent uzyska uprawnienia terapeuty zaburzeń okresu adolescencji i osób dorosłych. Istnieje możliwość uzyskania kwalifikacji pedagogicznych w ramach studiów podyplomowych.

CZAS TRWANIA: od października 2015 r. do grudnia 2016 r. (3 semestry)


INFORMACJE DODATKOWE:
Celem studiów jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry dla potrzeb szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków kuratorskich, placówek szkolno-wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych, prowadzących działalność profilaktyczną i
terapeutyczną, zwalczania przestępczości wśród adolescentów i osób dorosłych oraz innych zjawisk patologicznych, resocjalizacji. Kształcenie umiejętności prospołecznych potrzebnych w pracy z grupą,
profilaktyka zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym (środowisko rówieśnicze, rodzina i szkoła).

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Liczba miejsc ograniczona do 20 osób. O przyjęciu kandydata na studia decyduje: złożenie kompletu dokumentów oraz kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA odbywa się według kolejności zgłoszeń (minimum 15 osób).

WYMAGANE DOKUMENTY:
‒ podanie o przyjęcie na studia (formularz uczelniany – dostępny w wersji elektronicznej na stronie: www.uz.zgora.pl);
‒ 2 zdjęcia;
‒ odpis dyplomu ukończenia studiów;
‒ dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł;
‒ oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem studiów;
‒ zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.


DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Sekretariat - mgr Edyta Boczkowska;
ul. Energetyków 2, pok. 113;
65-762 Zielona Góra
tel.: 68 328 73 08.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 30 września 2015 r.

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 1 900,00 zł;
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85,00 zł;

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
al. Wojska Polskiego 69
65 - 762 Zielona Góra

sekretariat@wpps.uz.zgora.pl
www.wpps.uz.zgora.pl