Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Terapia zaburzeń zachowań adolescentów i osób dorosłych

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Opis kierunku

AAzwiń
Przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich i licencjackich.


Studia adresowane są do:

- do funkcjonariuszy Służby Więziennej;

- pracowników aparatu wymiaru sprawiedliwości i policji;

- pedagogów i terapeutów zatrudnionych w placówkach szkolnych i specjalistycznych, szkolno-wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych, terapeutycznych, kurateli sądowej;

- pracowników służby zdrowia i innych.


Po ukończeniu studiów ich absolwent uzyska uprawnienia terapeuty zaburzeń okresu adolescencji i osób dorosłych. Istnieje możliwość uzyskania kwalifikacji pedagogicznych w ramach studiów podyplomowych.


Celem studiów jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry dla potrzeb szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków kuratorskich, placówek szkolno-wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych, prowadzących działalność profilaktyczną i terapeutyczną, zwalczania przestępczości wśród adolescentów i osób dorosłych oraz innych zjawisk patologicznych, resocjalizacji. Kształcenie umiejętności prospołecznych potrzebnych w pracy z grupą, profilaktyka zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym (środowisko rówieśnicze, rodzina i szkoła).

Studia trwają od listopada 2019 r. do kwietnia 2021 r. (3 semestry)

Zasady rekrutacji

AAzwiń
REKRUTACJA: według kolejności zgłoszeń (minimum 15 osób).


WYMAGANE DOKUMENTY:

- podanie o przyjęcie na studia;

- 2 zdjęcia;

- odpis dyplomu;

- zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia;

- dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł;

- oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem studiów.


DOKUMENTY PRZYJMUJE:

Sekretariat Dziekana Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ

mgr Kamila Szczepuła

al. Wojska Polskiego 69, pok. 126

65-762 Zielona Góra

tel.: 68 328 32 36

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 20 października 2019 r.

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 1 900,00 zł;
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85,00 zł;

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
al. Wojska Polskiego 69
65 - 762 Zielona Góra

sekretariat@wpps.uz.zgora.pl
www.wpps.uz.zgora.pl