Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogika (Edycja XIX

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Opis kierunku

AAzwiń
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
Strukturę programu studiów stanowią trzy moduły kształcenia:
Moduł 1 Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne (25 ECTS, 140 godz.);
Moduł 2 Dydaktyka specjalna (25 ECTS, 110 godz.);
Moduł 3 Praktyka (10 ECTS, 120 godz.).

Ogółem (moduł 1+2+3) 60 ECTS 370 godz. Praktyka nauczycielska realizowana jest w przedszkolu specjalnym lub integracyjnym, szkole integracyjnej, szkole specjalnej lub ośrodkach szkolno-wychowawczych.
Podstawą otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest
uzyskanie ogółem 60 punktów ECTS w wyniku zaliczenia przedmiotów (w tym praktyki), zdanie egzaminów przewidzianych w ich programie oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Słuchaczami tych studiów mogą zostać absolwenci studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia (licencjackich i magisterskich oraz studiów magisterskich jednolitych) z przygotowaniem nauczycielskim lub pedagogicznym;

Kwalifikacje po ukończeniu studiów: absolwent przygotowany będzie do pracy z osobami (dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, jak też ze sprzężoną niepełnosprawnością. Miejscem pracy będą placówki (oddziały) kształcenia specjalnego, integracyjnego i włączającego oraz placówki opieki całkowitej, np. internaty specjalnych ośrodków i częściowej, np. warsztaty terapii zajęciowej (adekwatnie do uzyskanych po ukończeniu studiów I i/lub II stopnia bądź jednolitych magisterskich kwalifikacji nauczycielskich lub pedagogicznych).


INFORMACJE DODATKOWE: strona www: http://www.oligo.wpps.uz.zgora.pl

Zasady rekrutacji

AAzwiń
REKRUTACJA odbywa się na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ. By studia zostały uruchomione grupa musi liczyć co najmniej 25 osób.

Komisji rekrutacyjnej przewodniczy kierownik studiów podyplomowych. Decyzję o przyjęciu albo nie przyjęciu na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych, na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez komisję rekrutacyjną. Niniejszą decyzję doręcza się niezwłocznie kandydatowi w formie pisemnej za pośrednictwem poczty na adres wskazany jako adres do korespondencji.

WYMAGANE DOKUMENTY:
‒ podanie o przyjęcie na studia (formularz uczelniany – dostępny w wersji elektronicznej na stronie: www.uz.zgora.pl);
‒ 1 zdjęcia;
‒ odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich (I stopnia) magisterskich (II stopnia) lub studiów jednolitych magisterskich na kierunku nauczycielskim lub z zakresu pedagogiki;
‒ dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł;
‒ zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.


DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Dziekanat Wydziału Pedagogiki Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ
mgr Agata Szuba,
al. Wojska Polskiego 69, p.140,
65-762 Zielona Góra,
tel.: 68 328 31 76.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: upływa z dniem 31 października 2019 r.

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 1 900,00 zł;
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85,00 zł;

INFORMACJE DODATKOWE:
Całkowity koszt studiów 3 800 zł., płatne w dwóch ratach: po 1 900 zł. Opłatę za pierwszy semestr słuchacz zobligowany jest uiścić do dnia rozpoczęcia studiów; zaś opłatę za drugi semestr w nieprzekraczalnym terminie do końca kwietnia 2020 r. Przy czym istnieje możliwość
rozłożenia opłaty na raty.

adres strony internetowej studiów: http://212.109.128.246/oligo/

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
al. Wojska Polskiego 69
65 - 762 Zielona Góra

sekretariat@wpps.uz.zgora.pl
www.wpps.uz.zgora.pl