Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogika (Edycja XI

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Opis kierunku

AAzwiń
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
Strukturę programu studiów stanowią trzy moduły kształcenia:
Moduł 1 Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne (25 ECTS, 140 godz.);
Moduł 2 Dydaktyka specjalna (25 ECTS, 110 godz.);
Moduł 3 Praktyka (10 ECTS, 120 godz.).

Ogółem (moduł 1+2+3) 60 ECTS 370 godz. Praktyka nauczycielska realizowana jest w przedszkolu specjalnym lub integracyjnym, szkole integracyjnej, szkole specjalnej lub ośrodkach szkolno-wychowawczych.
Podstawą otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest
uzyskanie ogółem 60 punktów ECTS w wyniku zaliczenia przedmiotów (w tym praktyki), zdanie egzaminów przewidzianych w ich programie oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Słuchaczami tych studiów mogą zostać absolwenci studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia (licencjackich i magisterskich oraz studiów magisterskich jednolitych) z przygotowaniem nauczycielskim lub pedagogicznym;

Kwalifikacje po ukończeniu studiów: absolwent przygotowany będzie do pracy z osobami (dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym,
znacznym i głębokim, jak też ze sprzężoną niepełnosprawnością. Miejscem pracy będą placówki (oddziały) kształcenia specjalnego, integracyjnego i włączającego oraz placówki opieki całkowitej, np. internaty specjalnych ośrodków i częściowej, np. warsztaty terapii zajęciowej
(adekwatnie do uzyskanych po ukończeniu studiów I i/lub II stopnia bądź jednolitych magisterskich kwalifikacji nauczycielskich lub pedagogicznych).

CZAS TRWANIA: od października 2015 r. do grudnia 2016 r. (3 semestry)


INFORMACJE DODATKOWE:
Celem studiów jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry dla potrzeb szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków kuratorskich, placówek szkolno-wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych, prowadzących działalność profilaktyczną i
terapeutyczną, zwalczania przestępczości wśród adolescentów i osób dorosłych oraz innych zjawisk patologicznych, resocjalizacji. Kształcenie umiejętności prospołecznych potrzebnych w pracy z grupą,
profilaktyka zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym (środowisko rówieśnicze, rodzina i szkoła).

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Liczba miejsc ograniczona do 20 osób. O przyjęciu kandydata na studia decyduje: złożenie kompletu dokumentów oraz kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA odbywa się na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu. By studia zostały uruchomione grupa musi liczyć co najmniej 25 osób.

Komisji rekrutacyjnej przewodniczy kierownik studiów podyplomowych. Decyzję o przyjęciu albo nie przyjęciu na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych, na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez komisję rekrutacyjną. Niniejszą decyzję doręcza się niezwłocznie kandydatowi w formie pisemnej za pośrednictwem poczty na adres wskazany jako adres do korespondencji.

WYMAGANE DOKUMENTY:
‒ podanie o przyjęcie na studia (formularz uczelniany – dostępny w wersji elektronicznej na stronie: www.uz.zgora.pl);
‒ 2 zdjęcia;
‒ odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich (I stopnia) magisterskich (II stopnia) lub studiów jednolitych magisterskich na kierunku nauczycielskim lub z zakresu pedagogiki;
‒ dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł;
‒ zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.


DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Dziekanat Wydziału Pedagogiki Socjologii i Nauk o Zdrowiu – mgr Agata Szuba,
al. Wojska Polskiego 69, p.140,
65-762 Zielona Góra,
tel.:. 68 328 32 53.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: upływa z dniem 31 X 2015 r.

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 1 900,00 zł;
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85,00 zł;

INFORMACJE DODATKOWE:
Całkowity koszt studiów 3 800 zł., płatne w dwóch ratach: po 1 900 zł. Opłatę za pierwszy semestr słuchacz zobligowany jest uiścić do dnia rozpoczęcia studiów; zaś opłatę za drugi semestr w nieprzekraczalnym terminie do końca lutego 2015 r. Przy czym istnieje możliwość
rozłożenia opłaty na raty.

adres strony internetowej studiów: http://212.109.128.246/oligo/

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
al. Wojska Polskiego 69
65 - 762 Zielona Góra

sekretariat@wpps.uz.zgora.pl
www.wpps.uz.zgora.pl