Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Opis kierunku

AAzwiń
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich
i licencjackich chcących poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie opiekuńczo-wychowawczym. Studia przygotowują do pracy na stanowisku wychowawcy w szkolnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych (świetlica szkolna, internat, bursa, pedagog szkolny) i pozaszkolnych, wspierających (m.in. świetlice środowiskowe, ogniska wychowawcze),
interwencyjnych (pogotowia opiekuńcze) i socjalizacyjnych (domy dziecka) oraz innych np. ochotniczych hufców pracy, wybranych formach opieki dla dzieci do lat trzech.
Kwalifikacje do zajmowania wymienionych stanowisk określają szczegółowe akty prawne i są uzależnione od ukończonych wcześniej form kształcenia kandydatów.

KWALIFIKACJE PO UKOŃCZENIU STUDIÓW:
Ogólne cele kształcenia:
W wyniku kształcenia na podyplomowych studiach pedagogika opiekuńczo-wychowawcza student posiądzie podstawy merytoryczne z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz jej aspektów psychologicznych, prawnych, z wybranymi aspektami terapii pedagogicznej oraz pedagogiki specjalnej, a także kompetencje metodyczne działalności opiekuńczo-wychowawczej (dydaktyczne nauczyciela – wychowawcy,pedagoga), w tym także podstawy medialnych programów edukacyjnych. Pozna także, głównie
w ramach 150 godzinnej praktyki pedagogicznej w placówce opiekuńczo-wychowawczej, praktyczne ich odniesienia w rzeczywistości opiekuńczo-wychowawczej i samodzielnie, świadomie będzie potrafił realizować zadania opiekuńczo-wychowawcze, w tym twórcze, metodami aktywizującymi spotkania – zajęcia z wychowankami, podopiecznymi różnych placówek oraz ich rodzicami. Będzie on także świadomy własnego rozwoju, szeroko
rozumianego warsztatu pracy opiekuńczo-wychowawczej, w tym także zagrożeń, m.in. wypalenia zawodowego, a tym samym będzie przygotowany do zapobiegania temu zjawisku. Wykłady gościnne natomiast mają na celu wzbogacenie szerszego spojrzenia na pracę opiekuńczo-wychowawczą i porównywanie jej z innymi systemami wychowawczoopiekuńczymi w Europie i na świecie.

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Dla dokształcania w ramach studiów nauczycieli w zakresie drugiego przedmiotu: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz dydaktyka zajęć opiekuńczo-wychowawczych realizowane są przewidziane rozporządzeniem ogólne efekty kształcenia:
− posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania- uczenia się;
− posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej;
– opiekuńczo-wychowawczą, popartą doświadczeniem w jej praktycznym
wykorzystaniu;
− posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów;
− wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów;
− umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces;
− charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności;
− jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela.
Podstawę prawną dla opracowania efektów kształcenia dla podyplomowych studiów z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej były efekty dla kierunku pedagogika przyjęte na UZ oraz standardy kształcenia nauczycieli.
Podstawa prawna:
• Rozporządzenie MNiSW z 8 sierpnia 2011 roku w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych;
• Załączniki 1 i 2 do rozporządzenia MNiSW z dnia 2 listopada 2011 roku, w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego;
• Załącznik 1 do Rozporządzenia MNiSW z dnia 4 listopada 2011 roku, w sprawie wzorcowych efektów kształcenia;
• Rozporządzenia MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku, w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
1) liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji podyplomowych: studia trwają trzy semestry.
61 punktów ECTS jest konieczna dla uzyskania kwalifikacji podyplomowych w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej (przygotowania do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych;
– moduł 4 – stanowiska w zawodzie nauczyciela) oraz na stanowiskach
wychowawcy, wychowawcy opiekuna, pedagoga w placówkach pomocy społecznej i innych związanych z wymogiem przygotowania do pracy opiekuńczo-wychowawczej.
2) moduły kształcenia — zajęcia lub grupy zajęć — wraz z przypisaniem do każdego modułu zakładanych efektów kształcenia oraz liczby punktów ECTS:
Moduł I. Podstawy merytoryczne (psychologiczno-pedagogiczne) pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (200 godzin – 39 ECTS);
Moduł II. Metodyczne podstawy działalności opiekuńczo-wychowawczej (kompetencje dydaktyczne nauczyciela – wychowawcy, pedagoga) (130 godzin – 15 ECTS);
Moduł III. Praktyka pedagogiczna w placówce opiekuńczo-wychowawczej na II i III poziomie edukacyjnym (150 godzin – 7 ECTS).


INFORMACJE DODATKOWE:
Strona internetowa: http://www.wpsnz.uz.zgora.pl/POW
KIEROWNIK STUDIÓW: dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
Kontakt: G.Gajewska@ipp.uz.zgora.pl
Tel. 506 278 766;

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kandydaci na studia są przyjmowani na studia według kolejności zgłoszeń (minimum 14 osób).

WYMAGANE DOKUMENTY:
‒ podanie o przyjęcie na studia (formularz uczelniany – dostępny w wersji elektronicznej na stronie: www.uz.zgora.pl);
‒ 2 zdjęcia;
‒ odpis dyplomu;
‒ dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł;
‒ zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.
- oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem studiów.

DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Katarzyna Januszek – SEKRETARIAT STUDIÓW
tel: 68 328 47 22, e-mail: K.Januszek@wpsnz.uz.zgora.pl .

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: upływa z dniem 30.09.2015 r.

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 1 400,00 zł;
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85,00 zł;

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
al. Wojska Polskiego 69
65 - 762 Zielona Góra

sekretariat@wpps.uz.zgora.pl
www.wpps.uz.zgora.pl