Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności – III edycja

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Opis kierunku

AAzwiń
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
Proponowane studia podyplomowe "Terapii pedagogicznej i pedagogiki zdolności" są odpowiedzią na Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Studia obejmują 310 h zajęć realizowanych w formie ćwiczeń, warsztatów, wykładów i 120 h praktyk (60 h w zakresie terapii pedagogicznej i 60 h pedagogiki zdolności), co dwa tygodnie w cyklach sobotnioniedzielnych.

Spełniają one warunek kwalifikacji pedagogicznych do nauczania pierwszego i kolejnego przedmiotu, ponieważ są zgodnie z Rozporządzeniem MNiSzW z dn. 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu nauczyciela.

Studia adresowane są do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych
i ponadpodstawowych, pedagogów szkolnych, wychowawców placówek oświatowo-wychowawczych, absolwentów studiów magisterskich lub licencjackich z przygotowaniem pedagogicznym.

Po ukończeniu studiów podyplomowych "Terapii pedagogicznej i pedagogiki zdolności", absolwent uzyskuje dodatkowe kwalifikacje:
- nauczyciela specjalisty terapii pedagogicznej;
- nauczyciela w placówkach pozaszkolnych;
- przygotowanie do prowadzenia zajęć z dziećmi zdolnymi i twórczymi.


INFORMACJE DODATKOWE:
Strona internetowa: WWW. http://212.109.128.246/tpipz/

KIEROWNIK STUDIÓW: prof. UZ, dr hab. Marzenna MAGDA-ADAMOWICZ.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kandydaci na studia są przyjmowani według kolejności zgłoszeń.

WYMAGANE DOKUMENTY:
‒ podanie o przyjęcie na studia (formularz uczelniany – dostępny w wersji elektronicznej na stronie: www.uz.zgora.pl);
‒ 2 zdjęcia;
‒ odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich o
specjalności nauczycielskiej;
‒ dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł (oryginał);
‒ zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.

DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Dziekanat Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
al. Wojska Polskiego 69,
65-762 Zielona Góra
tel. 68 328 32 36

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: upływa z dniem 28.09.2015 r.

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 1 700,00 zł;
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85,00 zł;

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
al. Wojska Polskiego 69
65 - 762 Zielona Góra

sekretariat@wpps.uz.zgora.pl
www.wpps.uz.zgora.pl