Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Logopedia i terapia pedagogiczna.

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 4
Wydział: Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Opis kierunku

AAzwiń
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków studiów II
stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (w wyjątkowych sytuacjach na studia przyjmowani są studenci studiów II stopnia).

Absolwent studiów podyplomowych "Logopedia i terapia pedagogiczna" jest przygotowany – po pierwsze – do prowadzenia działań praktycznych w zakresie ogólnej diagnozy stanu rozwoju mowy i ogólnej terapii zaburzeń komunikacji językowej człowieka na różnych etapach rozwoju i w różnych sferach aktywności: edukacyjnej, społecznej i zawodowej, korygowania wad wymowy i usprawniania języka, profilaktyki i likwidowania zaburzeń komunikacji uwarunkowanych środowiskowo lub organicznie, a także rehabilitacji mowy po wypadkach i urazach. Po drugie – do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej osobom napotykającym trudności w realizacji wymagań edukacyjnych szkoły, rozpoznania indywidualnych możliwości rozwojowych uczniów (diagnoza i prognoza pedagogiczna) w sferze motywacji do uczenia się, w zakresie posiadanych umiejętności szkolnych oraz możliwości uczenia się. Absolwent uzyskuje przygotowanie do podjęcia pracy (po spełnieniu warunków określonych w przepisach obowiązujących w poszczególnych resortach) jako nauczyciel logopeda i nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej w placówkach oświatowych (tylko w przypadku nabycia wcześniejszych uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela) lub jako logopeda oraz specjalista terapii pedagogicznej w placówkach medycznych i gabinetach prywatnych.

INFORMACJE DODATKOWE:
Strona internetowa: WWW. http://212.109.128.246/tpipz/

KIEROWNIK STUDIÓW: prof. UZ, dr hab. Marzenna MAGDA-ADAMOWICZ.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kandydaci na studia są przyjmowani po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów i po uzyskaniu pomyślnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

WYMAGANE DOKUMENTY:
‒ podanie o przyjęcie na studia (formularz uczelniany – dostępny w wersji elektronicznej na stronie: www.uz.zgora.pl);
‒ 2 zdjęcia;
‒ odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich (w przypadku studentów studiów II stopnia do dokumentów – potwierdzenie o studiowaniu z właściwego dziekanatu);
‒ zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (druk zobowiązania dostępny na stronach UZ);
- zaświadczenie od foniatry lub laryngologa o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.

DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Dziekanat Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
al. Wojska Polskiego 69,
65-762 Zielona Góra
tel. 68 328 31 76, 68 328 32 36.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: upływa z dniem 30.09.2015 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 2 100,00 zł;
OPŁATA REKRUTACYJNA: 100,00 zł;

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
al. Wojska Polskiego 69
65 - 762 Zielona Góra

sekretariat@wpps.uz.zgora.pl
www.wpps.uz.zgora.pl