Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Kwalifikacje pedagogiczne

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Opis kierunku

AAzwiń
Studia skierowane są do absolwentów nienauczycielskich kierunków studiów, chcących zdobyć kwalifikacje pedagogiczne, niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela.


KWALIFIKACJE PO UKOŃCZENIU STUDIÓW:

Absolwent studiów podyplomowych będzie przygotowany do:

- współpracy z uczniami i nauczycielami, środowiskiem rodzinnym uczniów oraz pozaszkolnym środowiskiem społecznym w realizacji zadań edukacyjnych;

- podejmowania zadań edukacyjnych wykraczających poza zakres nauczanego przedmiotu (prowadzonych zajęć) oraz zadań z zakresu edukacji pozaszkolnej;

- samodzielnego tworzenia i weryfikowania projektów własnych działań oraz podejmowania działań upowszechniających wzory dobrej praktyki pedagogicznej;

- kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym oraz podejmowania doskonalenia także we współpracy z innymi nauczycielami;

- posługiwania się przepisami prawa dotyczącego systemu oświaty oraz statusu zawodowego nauczycieli.

Zakończenie studiów: warunkiem zakończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie pozytywnych zaliczeń ze wszystkich realizowanych przedmiotów oraz napisanie i złożenie zaakceptowanej przez promotora pracy dyplomowej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
REKRUTACJA: O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
WYMAGANE DOKUMENTY:
- podanie o przyjęcie na studia;
- odpis dyplomu;
- dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej;
- zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.

DOKUMENTY PRZYJMUJE:
mgr Renata Dzierzba
Instytut Pedagogiki
Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ
al. Wojska Polskiego 69, pok. 225
65-762 Zielona Góra
tel.: 68 328 32 56

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 31 października 2019 r.

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 1 400,00 zł;
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85,00 zł;

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
al. Wojska Polskiego 69
65 - 762 Zielona Góra

sekretariat@wpps.uz.zgora.pl
www.wpps.uz.zgora.pl