Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Kwalifikacje pedagogiczne

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Opis kierunku

AAzwiń
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
Studia skierowane są do: absolwentów nienauczycielskich kierunków studiów, chcących zdobyć kwalifikacje pedagogiczne, niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela.

Absolwent studiów podyplomowych będzie przygotowany do:
1) współpracy z uczniami i nauczycielami, środowiskiem rodzinnym uczniów oraz pozaszkolnym środowiskiem społecznym w realizacji zadań edukacyjnych;
2) podejmowania zadań edukacyjnych wykraczających poza zakres nauczanego przedmiotu (prowadzonych zajęć) oraz zadań z zakresu edukacji pozaszkolnej;
3) samodzielnego tworzenia i weryfikowania projektów własnych działań oraz podejmowania działań upowszechniających wzory dobrej praktyki pedagogicznej;
4) kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym oraz podejmowania
doskonalenia także we współpracy z innymi nauczycielami;
5) posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi systemu oświaty oraz statusu zawodowego nauczycieli.

Warunkiem zakończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie pozytywnych zaliczeń ze wszystkich realizowanych przedmiotów oraz napisanie i złożenie zaakceptowanej przez promotora pracy dyplomowej.

INFORMACJE DODATKOWE: -
KIEROWNIK STUDIÓW: dr Anita Famuła-Jurczak (tel. 517 608 846).

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kandydaci na studia są przyjmowani według kolejności zgłoszeń.

WYMAGANE DOKUMENTY:
‒ podanie o przyjęcie na studia (formularz uczelniany – dostępny w wersji elektronicznej na stronie: www.uz.zgora.pl);
‒ 2 zdjęcia;
‒ odpis dyplomu ukończenia studiów;
‒ zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.


DOKUMENTY PRZYJMUJE:
mgr Teresa Renata Dzierzba
al. Wojska Polskiego 69
pokój: 225
tel.: 68 328 32 56.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: upływa z dniem 31.10.2015 r.

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 1 400,00 zł;
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85,00 zł;

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
al. Wojska Polskiego 69
65 - 762 Zielona Góra

sekretariat@wpps.uz.zgora.pl
www.wpps.uz.zgora.pl