Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (XIII edycja)

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Opis kierunku

AAzwiń
Studia podyplomowe edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej spełniają warunek kwalifikacji pedagogicznych do nauczania pierwszego i kolejnego przedmiotu, ponieważ są zgodne z Rozporządzeniem MNSW z 2012 r. i 2017 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu nauczyciela.


Program studiów obejmuje przedmioty realizowane w ramach 3 modułów:

1) przygotowanie merytoryczne (podstawy nauczania języka polskiego, podstawy nauczania matematyki, podstawy wiedzy o środowisku przyrodniczym, psychologia rozwoju i wychowania dziecka diagnoza psychologiczno-pedagogiczna, niedostosowanie społeczne dzieci, pedagogika przedszkolna, pedagogika wczesnoszkolna);

2) dydaktyka zajęć w przedszkolu i w klasach 1-3 szkoły podstawowej: (metodyka edukacji językowej, metodyka edukacji matematycznej, metodyka edukacji językowej w przedszkolu i polonistycznej, metodyka edukacji przyrodniczej i społecznej, metodyka edukacji muzycznej, metodyka edukacji plastycznej, metodyka zajęć technicznych i komputerowych, metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej, metodyka edukacji literackiej, integracja społeczna dzieci niepełnosprawnych, profilaktyka i terapia w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, innowacje w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej, projektowanie ofert edukacyjnych dla dzieci);

3) moduł praktyk pedagogicznych: dla osób niepracujących w placówkach przedszkolnych i/lub klasach 1-3 szkoły podstawowej (w sumie 220 godzin).

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe licencjackie lub magisterskie pedagogiczne chcących się przekwalifikować.


Po ukończeniu studiów podyplomowych edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej słuchacz otrzymuje kwalifikacje:

- nauczyciela wychowania przedszkolnego;

- nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
REKRUTACJA: O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie wymaganych dokumentów.


WYMAGANE DOKUMENTY:

- podanie o przyjęcie na studia;

- 1 zdjęcie;

- odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich oraz potwierdzenie przygotowania pedagogicznego;

- potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej (oryginał);

- zobowiązanie ponoszenia kosztów opłatności za studia;

- zaświadczenie od logopedy o braku wady wymowy;

- oświadczenie, iż na maturze z języka polskiego kandydat nie korzystał z preferencji przewidzianych dla osób z dysortografią i innymi podobnymi dysfunkcjami.

DOKUMENTY PRZYJMUJE:

mgr Teresa Dzierzba
Instytut Pedagogiki
Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ
al. Wojska Polskiego 69, pok. 225
65-762 Zielona Góra
tel.: 68 328 32 56

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 31 października 2019 r.

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 1 600,00 zł;
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85,00 zł;

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
al. Wojska Polskiego 69
65 - 762 Zielona Góra

sekretariat@wpps.uz.zgora.pl
www.wpps.uz.zgora.pl