Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (X edycja)

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Opis kierunku

AAzwiń
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia (licencjackich i magisterskich oraz studiów magisterskich jednolitych) z przygotowaniem nauczycielskim.

Kwalifikacje po ukończeniu studiów:
Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Studia przygotowują do pracy w zawodzie nauczyciela przedszkola (w oddziałach przedszkolnych, alternatywnych formach przedszkolnych) oraz nauczyciela nauczania początkowego.

INFORMACJE DODATKOWE:
Studia podyplomowe "Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna" funkcjonują na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Studia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w formie zjazdów według ustalonego dla realizowanej edycji harmonogramu (co 2 tygodnie, w soboty i niedziele). Zajęcia dydaktyczne prowadzone
są w formie wykładów i ćwiczeń (przeważają zajęcia o charakterze ćwiczeniowym i praktycznym). Odbywają się w budynku dydaktycznym UZ przy al. Wojska Polskiego 69, w którym zabezpieczono adekwatną do ich potrzeb bazę dydaktyczno-techniczną.

Program studiów obejmuje przedmioty realizowane w ramach 3 modułów:
1) Przygotowanie merytoryczne: Podstawy nauczania języka polskiego; Podstawy nauczania matematyki; Podstawy wiedzy o środowisku przyrodniczym; Psychologia rozwoju i wychowania (wiek przedszkolny i wczesnoszkolny); Diagnoza psychologicznopedagogiczna; Niedostosowanie społeczne dzieci; Pedagogika przedszkolna; Pedagogika wczesnoszkolna; 2) Dydaktyka zajęć w przedszkolu i w klasach 1-3 szkoły podstawowej:
Metodyka edukacji językowej; Metodyka edukacji matematycznej; Metodyka edukacji językowej w przedszkolu i polonistycznej; Metodyka edukacji przyrodniczej i społecznej; Metodyka edukacji muzycznej; Metodyka edukacji plastycznej; Metodyka zajęć technicznych i komputerowych; Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej; Metodyka
edukacji literackiej; Integracja społeczna dzieci niepełnosprawnych; Profilaktyka i terapia w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych; Innowacje w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej; Projektowanie ofert edukacyjnych dla dzieci.
3) Moduł praktyk pedagogicznych: dla osób niepracujących w placówkach przedszkolnych i/lub klasach 1-3 szkoły podstawowej (w sumie 220 godzin).

Zasoby kadrowe stanowią specjaliści będący w większości pracownikami naukowodydaktycznymi UZ.

adres strony internetowej studiów: www.epiw.wpsnz.uz.zgora.pl

KIEROWNIK STUDIÓW: dr Anetta Soroka-Fedorczuk
INFORMACJE DODATKOWE: -
KIEROWNIK STUDIÓW: dr Anita Famuła-Jurczak (tel. 517 608 846).

Zasady rekrutacji

AAzwiń
REKRUTACJA: min. 25 osób (do wyczerpania limitu miejsc tj. 70). Komisji rekrutacyjnej przewodniczy kierownik studiów podyplomowych. Decyzję
o przyjęciu albo nie przyjęciu na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych, na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez komisję rekrutacyjną. Niniejszą decyzję doręcza się niezwłocznie kandydatowi w formie pisemnej za pośrednictwem poczty na adres wskazany jako adres do korespondencji.

WYMAGANE DOKUMENTY:
‒ podanie o przyjęcie na studia (formularz uczelniany – dostępny w wersji elektronicznej na stronie: www.uz.zgora.pl);
‒ 2 zdjęcia;
‒ odpis dyplomu ukończenia studiów;
‒ zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia;
- kserokopia dowodu opłaty rekrutacyjnej 85,00 zł.;
- zaświadczenie od foniatry lub laryngologa o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i/lub nauczyciela nauczania początkowego.


DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Sekretariat Studiów Podyplomowych Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej UZ,
mgr Teresa Renata Dzierzba
al. Wojska Polskiego 69
pokój: 225
tel.: 68 328 32 56.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: upływa z dniem 30.09.2015 r.

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 1 300,00 zł;
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85,00 zł;

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
al. Wojska Polskiego 69
65 - 762 Zielona Góra

sekretariat@wpps.uz.zgora.pl
www.wpps.uz.zgora.pl