Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Pedagogika Marii Montessori i plan daltoński

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Opis kierunku

AAzwiń
Główne cele studiów podyplomowych "Pedagogika Marii Montessori i plan daltoński":
1. Przekazanie aktualnych informacji o pedagogice Marii Montessori oraz systemie planu daltońskiego.
2. Wyposażenie w umiejętność posługiwania się pomocami dydaktycznymi stosowanymi w systemie montessoriańskim oraz w planie daltońskim.
3. Wyposażenie w umiejętność samodzielnego projektowania i
wykonywania trwałych pomocy dydaktycznych, uwzględniając w ich konstrukcji zasadę samokontroli, wolności, odpowiedzialności i współpracy.
4. Ułatwienie dokonania samodzielnego wyboru pomiędzy tradycyjnymi
i alternatywnymi rozwiązaniami metodycznymi i organizacyjnymi pracy
przedszkola i szkoły ze wskazaniem na możliwości korzystania z elementów pedagogiki Montessori i planu daltońskiego.
5. Umożliwienie stosowania licznych rozwiązań metodycznych z zakresu systemu montessoriańskiego i planu daltońskiego przy prowadzeniu nauczania zindywidualizowanego.

Studia są adresowane do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich posiadających kwalifikacje pedagogiczne. Osób pracujących z dziećmi w placówkach oświatowo – wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych oraz z dziećmi na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej a także do innych osób, które są zainteresowane indywidualizacją w procesie edukacji dziecka.

Po ukończeniu studiów ich absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych "Pedagogika Marii Montessori i plan daltoński".
Studia przygotowują do samodzielnego prowadzenia zajęć edukacyjnych metodami Montessori oraz planu daltońskiego w placówkach opiekuńczych i terapeutycznych, w przedszkolach i klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz w innych sytuacjach pedagogicznych, uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe dziecka (nauczanie domowe).

INFORMACJE DODATKOWE:
Studia podyplomowe "Pedagogika Marii Montessori i plan daltoński" funkcjonują na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Studia są realizowane w trybie niestacjonarnym, w formie zjazdów według ustalonego dla realizowanej edycji harmonogramu (co 2 tygodnie, w soboty i niedziele). Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń (przeważają zajęcia o charakterze ćwiczeniowym i praktycznym). Odbywają się w budynku dydaktycznym UZ przy al. Wojska Polskiego 69, w którym zagwarantowano adekwatną do ich potrzeb bazę dydaktyczno-techniczną. W planie studiów przewidziane są także praktyki hospitacyjne (30 godzin).

Zasady rekrutacji

AAzwiń
REKRUTACJA: min. 30 osób (do wyczerpania limitu miejsc tj. 70 osób).
Komisji rekrutacyjnej przewodniczy kierownik studiów podyplomowych. Decyzję o przyjęciu bądź nie przyjęciu na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych, na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez komisję rekrutacyjną. Decyzja przesyłana jest kandydatowi w formie pisemnej za pośrednictwem poczty.

WYMAGANE DOKUMENTY:
‒ podanie o przyjęcie na studia (formularz uczelniany – dostępny w wersji elektronicznej na stronie: www.uz.zgora.pl);
‒ 2 zdjęcia;
‒ odpis dyplomu ukończenia studiów;
‒ zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia;
- kserokopia dowodu opłaty rekrutacyjnej 85,00 zł;
- oświadczenie o znajomości regulaminu studiów podyplomowych.DOKUMENTY PRZYJMUJE:

mgr Teresa Dzierzba - sekretariat studiów podyplomowych "Pedagogika Marii Montessori i plan daltoński"
UZ,
al. Wojska Polskiego 69, pok. 225,
tel.: 68 328 32 56.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: upływa z dniem 30.09.2015 r.

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 1 500,00 zł;
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85,00 zł;

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
al. Wojska Polskiego 69
65 - 762 Zielona Góra

sekretariat@wpps.uz.zgora.pl
www.wpps.uz.zgora.pl