Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Edukacja seksualna. Wychowanie do życia w rodzinie

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Opis kierunku

AAzwiń
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
Studia podyplomowe „Edukacja seksualna. Wychowanie do życia w rodzinie” są adresowane do osób chcących uzyskać kwalifikacje i przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych „wychowanie do życia w rodzinie” we wszystkich typach szkół. Absolwenci studiów będą także przygotowani do realizacji zajęć z zakresu edukacji seksualnej w różnych instytucjach
edukacyjnych: szkołach, domach dziecka, zakładach wychowawczych, pogotowiach opiekuńczych, itp. Studia mają charakter interdyscyplinarny. Umożliwią zdobycie wiedzy niezbędnej do prowadzenia zajęć z takich dyscyplin, jak: etyka, psychologia, pedagogika, socjologia, medycyna, prawo i seksuologia. Oprócz przygotowania merytorycznego, studia pozwolą na poszerzenie umiejętności metodycznych.

Są one adresowane do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich wszystkich kierunków studiów, zwłaszcza do czynnych nauczycieli, pedagogów, psychologów, wychowawców i innych osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji i kompetencji niezbędnych do projektowania i realizacji zajęć z zakresu edukacji seksualnej.

Po ukończeniu studiów ich absolwencji nabędą kwalifikacji wymaganych do prowadzenia zajęć „wychowanie do życia w rodzinie” w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

INFORMACJE DODATKOWE: Studia podyplomowe „Edukacja seksualna. Wychowane
do życia w rodzinie” są prowadzone na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Studia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w formie zjazdów według ustalonego dla realizowanej edycji harmonogramu (co 2 tygodnie, w soboty i niedziele). Zajęcia dydaktyczne są realizowane w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów.
Odbywają się w budynku dydaktycznym UZ w Zielonej Górze przy ul. Energetyków 2, w którym zagwarantowano niezbędną bazę dydaktyczno-techniczną. W planie studiów przewidziane są także praktyki realizowane w szkołach w wymiarze 60 godzin.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
REKRUTACJA: O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Limit miejsc to 50 osób. Studia zostaną uruchomione po zgłoszeniu się 20 osób.
Komisji rekrutacyjnej przewodniczy kierownik studiów podyplomowych. Decyzję o przyjęciu bądź nie przyjęciu na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych (za zgodą Dziekana), na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez komisję rekrutacyjną. Komisja kończy pracę dnia 30.10.2015 r. Decyzja o przyjęciu na studia przesyłana jest kandydatowi w formie pisemnej. Kandydat od decyzji, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, może się odwołać do Rektora UZ za pośrednictwem Dziekana (Prodziekana ds. studenckich) lub Kierownika studiów podyplomowych.

WYMAGANE DOKUMENTY:
‒ podanie o przyjęcie na studia (formularz uczelniany – dostępny w wersji elektronicznej na stronie: www.uz.zgora.pl);
‒ 2 zdjęcia;
‒ odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich;
‒ zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia;
- potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (oryginał);
- oświadczenie o znajomości regulaminu studiów podyplomowych.


DOKUMENTY PRZYJMUJE:

mgr Edyta Boczkowska,
ul. Energetyków 2, pokój 113,
65-762 Zielona Góra,
e-mail: E.Boczkowska@ips.uz.zgora.pl
tel: 68 328 73 08.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: upływa z dniem 1.10.2015 r.

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 1 600,00 zł;
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85,00 zł;

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
al. Wojska Polskiego 69
65 - 762 Zielona Góra

sekretariat@wpps.uz.zgora.pl
www.wpps.uz.zgora.pl