Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Kryminiologia z elementami wiktymologii

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Opis kierunku

AAzwiń
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW:
To studia odpowiednie dla policjantów, funkcjonariuszy więziennych, pracowników rządowych i samorządowych komórek zajmujących się bezpieczeństwem, kuratorów, obrońców praw człowieka czy dziennikarzy. Absolwent nabędzie wiedzę pozwalającą zrozumieć zjawiska społeczne – zwłaszcza te, określone jako kryminalne, związane z przestępczością. Będzie miał rozszerzoną wiedzę zarówno o prawie karnym, prawie policyjnym i innych służb mundurowych, jak również o biologicznych i psychologicznych podstawach funkcjonowania człowieka i mechanizmach jego zachowań, a także o kryminologii, wiktymologii i polityce kryminalnej. Pozna również metody pomiaru i analizy zjawiska przestępczości.
Absolwent posiądzie umiejętność pracy z indywidualnym przypadkiem – zbierania informacji, ich weryfikacji, prowadzenia rozmowy i przygotowania planu naprawczego lub interwencyjnego.

Studia są adresowane do policjantów, funkcjonariuszy służby więziennej, pracowników aparatu wymiaru sprawiedliwości oraz kurateli sądowej.

Kwalifikacje po ukończeniu studiów: Słuchacze nabędą aktualnej wiedzy temat przestępczości, jej form, uwarunkowań. Pozyskają praktyczne umiejętności pomiaru, badania, diagnozowania i przeciwdziałania
zjawiskom kryminogennym.

INFORMACJE DODATKOWE:
Celem studiów jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry dla potrzeb policji, służby więziennej, straży granicznej, kurateli sądowej, pracowników ośrodków socjoterapeutycznych, zwalczania przestępczości
wśród adolescentów i osób dorosłych oraz innych zjawisk patologicznych, resocjalizacji; kształcenie umiejętności prospołecznych potrzebnych w pracy z jednostką oraz grupą, profilaktyka zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym (środowisko rówieśnicze, rodzina).

CZAS TRWANIA: od października 2015 r. do grudnia 2016 r. (3 SEMESTRY)

Zasady rekrutacji

AAzwiń
REKRUTACJA: O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Limit miejsc to 50 osób. Studia zostaną uruchomione po zgłoszeniu się 20 osób.
Komisji rekrutacyjnej przewodniczy kierownik studiów podyplomowych. Decyzję o przyjęciu bądź nie przyjęciu na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych (za zgodą Dziekana), na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez komisję rekrutacyjną. Komisja kończy pracę dnia 30.10.2015 r. Decyzja o przyjęciu na studia przesyłana jest kandydatowi w formie pisemnej. Kandydat od decyzji, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, może się odwołać do Rektora UZ za pośrednictwem Dziekana (Prodziekana ds. studenckich) lub Kierownika studiów podyplomowych.

WYMAGANE DOKUMENTY:
‒ podanie o przyjęcie na studia (formularz uczelniany – dostępny w wersji elektronicznej na stronie: www.uz.zgora.pl);
‒ 2 zdjęcia;
‒ odpis dyplomu;
‒ zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia;
- potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (oryginał);
- oświadczenie o znajomości regulaminu studiów podyplomowych.


DOKUMENTY PRZYJMUJE:

mgr Edyta Boczkowska,
ul. Energetyków 2, pokój 113,
65-762 Zielona Góra,
e-mail: E.Boczkowska@ips.uz.zgora.pl
tel: 68 328 73 08.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: upływa z dniem 30.09.2015 r.

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 1 900,00 zł;
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85,00 zł;

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
al. Wojska Polskiego 69
65 - 762 Zielona Góra

sekretariat@wpps.uz.zgora.pl
www.wpps.uz.zgora.pl