Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Aktywizacja społeczna seniorów

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Opis kierunku

AAzwiń
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW:
Studia są adresowane do pracowników wszystkich instytucji pomocowych, organizacji pozarządowych m.in. pracowników socjalnych, pedagogów, terapeutów, opiekunów społecznych, pielęgniarek środowiskowych, animatorów, którzy są zainteresowani pracą na rzecz seniorów w środowisku lokalnym.
Absolwenci studiów podyplomowych "Aktywizacja społeczna seniorów" będą mieli podstawowe przygotowanie do pełnienia m.in. funkcji lidera w zespołach do spraw seniorów i organizacji wspierających ludzi starszych działających przy różnych instytucjach pomocy i polityki społecznej, menadżera projektów na rzecz osób starszych realizowanych przez instytucje publiczne i społeczne, animatora aktywności seniorów w instytucjach zajmujących się edukacją i aktywizacją (kluby seniora, domy kultury, Uniwersytety Trzeciego Wieku), organizatora wolontariatu na rzecz seniorów.

INFORMACJE DODATKOWE:
Celem kształcenia jest pogłębienie i uaktualnienie wiedzy o obszarach działań i usługach adresowanych do seniorów i i/lub ich opiekunów, a także zasobach seniorów w środowisku rodzinnym, lokalnym i instytucjonalnym oraz o skutecznych sposobach ich wspierania.
Do zakładanych efektów nauczania należy przede wszystkim wyrobienie u słuchaczy studiów umiejętności efektywnego i skutecznego organizowania różnego rodzaju przedsięwzięć ukierunkowanych na poprawę jakości życia seniorów, kształtowanie pozytywnych postaw wobec ludzi starszych, jak i przeciwdziałanie stereotypom i nadużyciom utrudniającym ich pełne uczestnictwo w życiu społecznym.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
REKRUTACJA: O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Limit miejsc to 50 osób. Studia zostaną uruchomione po zgłoszeniu się 20 osób.
Komisji rekrutacyjnej przewodniczy kierownik studiów podyplomowych. Decyzję o przyjęciu bądź nie przyjęciu na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych (za zgodą Dziekana), na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez komisję rekrutacyjną. Komisja kończy pracę dnia 30.10.2015 r. Decyzja o przyjęciu na studia przesyłana jest kandydatowi w formie pisemnej. Kandydat od decyzji, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, może się odwołać do Rektora UZ za pośrednictwem Dziekana (Prodziekana ds. studenckich) lub Kierownika studiów podyplomowych.

Warunkiem przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich i licencjackich. O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Limit miejsc 20 osób. Studia zostaną uruchomione po zgłoszeniu się 20 osób.


WYMAGANE DOKUMENTY:
‒ podanie o przyjęcie na studia (formularz uczelniany – dostępny w wersji elektronicznej na stronie: www.uz.zgora.pl);
‒ 2 zdjęcia;
‒ odpis dyplomu lub potwierdzona kopia;
‒ zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia;
- kserokopia opłaty rekrutacyjnej 85,00zł. (Bank Millennium S.A. 60 1160 2202 0000 0001 0586 6494);
- kserokopia dowodu osobistego.

DOKUMENTY PRZYJMUJE:

mgr Edyta Boczkowska,
ul. Energetyków 2, pokój 113,
65-762 Zielona Góra,
e-mail: E.Boczkowska@ips.uz.zgora.pl
tel: 68 328 73 08.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: upływa z dniem 30.09.2015 r.

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 1 900,00 zł;
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85,00 zł;

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
al. Wojska Polskiego 69
65 - 762 Zielona Góra

sekretariat@wpps.uz.zgora.pl
www.wpps.uz.zgora.pl