Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Asystent rodziny.

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Opis kierunku

AAzwiń
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW:
Studia podyplomowe przygotowują słuchaczy do pełnienia roli zawodowej asystenta rodziny, zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 877), Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz.U. z 2011 r. Nr 272, poz. 1608) oraz Ustawą z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz.1188).

Absolwenci studiów nabywają kompetencje niezbędne do efektywnego wykonywania zadań zawodowych w pracy asystenta rodziny. Zdobędą wiedzę z pedagogiki, psychologii, socjologii, prawa, medycyny, ekonomii, etyki oraz umiejętności pracy z rodziną na rzecz przywrócenia jej prawidłowego funkcjonowania społecznego, ekonomicznego i wychowawczego oraz współpracy z innymi podmiotami zajmującymi się pomocą rodzinie
na terenie gminy.

Studia są adresowane do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych licencjackich lub magisterskich na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna lub osób posiadających wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, udokumentowane co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną.

Kwalifikacje po ukończeniu studiów: absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych "Asystent rodziny" oraz nabywają uprawnienia do wykonywania zawodu asystenta rodziny.

INFORMACJE DODATKOWE:
Studia podyplomowe "Asystent rodziny" funkcjonują na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Studia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w formie zjazdów według ustalonego dla realizowanej edycji harmonogramu (co 2 tygodnie, w soboty i niedziele). Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów (przeważają zajęcia o charakterze
ćwiczeniowym i praktycznym) i odbywają się w budynku dydaktycznym UZ przy al. Wojska Polskiego 69, w którym zagwarantowano adekwatną do ich potrzeb bazę dydaktyczno-techniczną.
W planie studiów przewidziane są także praktyki (30 godzin).

Zasady rekrutacji

AAzwiń
REKRUTACJA: O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Limit miejsc to 50 osób. Studia zostaną uruchomione po zgłoszeniu się 20 osób.
Komisji rekrutacyjnej przewodniczy kierownik studiów podyplomowych. Decyzję o przyjęciu bądź nie przyjęciu na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych (za zgodą Dziekana), na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez komisję rekrutacyjną. Komisja kończy pracę dnia 30.10.2015 r. Decyzja o przyjęciu na studia przesyłana jest kandydatowi w formie pisemnej. Kandydat od decyzji, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, może się odwołać do Rektora UZ za pośrednictwem Dziekana (Prodziekana ds. studenckich) lub Kierownika studiów podyplomowych.

Warunkiem przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich i licencjackich. O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Limit miejsc 20 osób. Studia zostaną uruchomione po zgłoszeniu się 20 osób.


WYMAGANE DOKUMENTY:
‒ podanie o przyjęcie na studia (formularz uczelniany – dostępny w wersji elektronicznej na stronie: www.uz.zgora.pl);
‒ 2 zdjęcia;
‒ odpis dyplomu ukończenia studiów;
‒ zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia według regulaminu SP;
- kserokopia opłaty rekrutacyjnej 85,00zł;
- kserokopia dowodu osobistego;
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów.


DOKUMENTY PRZYJMUJE:

Dziekanat Wydziału Pedagogiki Socjologii i Nauk o Zdrowiu,
ul. al. Wojska Polskiego 69, pok. 126,
65-762 Zielona Góra
tel: 68 328 32 36.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: upływa z dniem 30.09.2015 r.

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 1 900,00 zł;
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85,00 zł;

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
al. Wojska Polskiego 69
65 - 762 Zielona Góra

sekretariat@wpps.uz.zgora.pl
www.wpps.uz.zgora.pl