Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Logopedia.

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 4
Wydział: Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Opis kierunku

AAzwiń
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW:
Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (w wyjątkowych sytuacjach
na studia przyjmowani są studenci studiów II stopnia).

Absolwent studiów podyplomowych "Logopedia" jest przygotowany do prowadzenia działań praktycznych w zakresie ogólnej diagnozy stanu
rozwoju mowy i ogólnej terapii zaburzeń komunikacji językowej człowieka na różnych etapach rozwoju i w różnych sferach aktywności: edukacyjnej, społecznej i zawodowej, korygowania wad wymowy i usprawniania języka, profilaktyki i likwidowania zaburzeń komunikacji uwarunkowanych środowiskowo lub organicznie, a także rehabilitacji mowy po wypadkach i urazach. Absolwent uzyskuje przygotowanie do podjęcia pracy (po spełnieniu warunków określonych w przepisach obowiązujących w poszczególnych resortach) jako nauczyciel logopeda w placówkach oświatowych (tylko w przypadku nabycia wcześniejszych
uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela) lub jako logopeda w placówkach medycznych i gabinetach prywatnych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
REKRUTACJA: Składa się na nią złożenie kompletu wymaganych dokumentów i pomyślny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

WYMAGANE DOKUMENTY:
‒ podanie o przyjęcie na studia (formularz uczelniany – dostępny w wersji elektronicznej na stronie: www.uz.zgora.pl);
‒ 2 zdjęcia;
‒ odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich (w przypadku studentów studiów II stopnia do dokumentów – potwierdzenie o studiowaniu z właściwego dziekanatu);
‒ zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (druk zobowiązania dostępny na stronach UZ);
- zaświadczenie od foniatry lub laryngologa o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.


DOKUMENTY PRZYJMUJE:

Dziekanat Wydziału Pedagogiki Socjologii i Nauk o Zdrowiu,
ul. al. Wojska Polskiego 69, pok. 126,
65-762 Zielona Góra
tel: 68 328 31 76; 68 328 32 36.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: upływa z dniem 30.09.2015 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 1 800,00 zł;
OPŁATA REKRUTACYJNA: 100,00 zł;

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
al. Wojska Polskiego 69
65 - 762 Zielona Góra

sekretariat@wpps.uz.zgora.pl
www.wpps.uz.zgora.pl