Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem oraz zespołem Aspergera

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Opis kierunku

AAzwiń
Absolwenci studiów podyplomowych zdobędą niezbędne kwalifikacje oraz kompetencje umożlwiające:

- udział w procesie wieloprofilowej diagnozy całościowych zaburzeń rozwoju dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem autyzmu i zespołu Aspergera;

- planowanie i realizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju organizowanych w instytucjach zgodnie z Rozporządzeniem MEN 2017 r., poz. 1635, wychowanie i nauczanie dzieci/uczniów z autyzmem oraz zespołem Aspergera;

- w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi oraz specjalnych, adekwatnie do kwalifikacji uzyskanych po studiach I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;

- planowanie i realizację zajęć rewalidacyjnych z osobami ze spektrum zaburzeń autystycznych w przedszkolach i szkołach (zgodnie z rozporządzeniem MEN 2017 r., poz. 1575);

- współpracę z innymi specjalistami oraz wsparcie rodzin dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych.


Studia są adresowane dla absolwentów studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie wymaganych dokumentów. Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie się co najmniej 15 chętnych.


WYMAGANE DOKUMENTY:

- podanie o przyjęcie na studia (druk do pobrania na stronie: www.dk.uz.pl/podyplomowe.php);

- 1 zdjęcie;

- odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub podyplomowych potwierdzających posiadanie kwalifikacji pedagogicznych;

- kserokopia dowodu osobistego;

- potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej (oryginał);

- zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.

DOKUMENTY PRZYJMUJE:

mgr Teresa Dzierzba
Instytut Pedagogiki
Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Uniwersytet Zielonogórski
al. Wojska Polskiego 69, pok. 225
65-762 Zielona Góra
tel.: +48 68 328 32 56

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 31 października 2019 r.

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 1 900 ZŁ
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85 ZŁ

Całkowity koszt studiów podyplomowych wynosi 3 800 zł. Opłata za studia jest płatna w dwóch ratach po 1 900 zł. Słuchacz jest zobowiązany dokonać opłaty za pierwszy semestr do dnia rozpoczęcia studiów. Istnieje możliwość rozłożenia na raty opłaty za studia podyplomowe.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
al. Wojska Polskiego 69
65 - 762 Zielona Góra

sekretariat@wpps.uz.zgora.pl
www.wpps.uz.zgora.pl