Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Pedagogika przedszkolna, wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Opis kierunku

AAzwiń
Studia podyplomowe pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej i terapii pedagogicznej spełniają warunek kwalifikacji pedagogicznych do nauczania pierwszego i kolejnego przedmiotu, ponieważ są zgodne z Rozporządzeniem MNSW z 2012 r. i 2017 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu nauczyciela.

Studia obejmują:

- 110 godzin przygotowania psychologiczno-pedagogicznego;

- 220 godzin przygotowania w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;

- 120 godzin z zakresu terapii pedagogicznej;

- 180 godzin praktyki (tj. 60 godzin w przedszkolu, 60 godzin w kl. I-III i 60 godzin terapii pedagogicznej).


Zajęcia realizowane są w formie ćwiczeń, warsztatów, wykładów, co dwa tygodnie w cyklach sobotnio-niedzielnych.

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe licencjackie lub magisterskie bez przygotowania pedagogicznego.

Po ukończeniu studiów podyplomowych edukacji elementarnej i terapii pedagogicznej słuchacz uzyskuje kwalifikacje:

- nauczyciela wychowania przedszkolnego;

- nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej;

- nauczyciela specjalisty terapii pedagogicznej.


Strona www: http://www.wpps.uz.zgora.pl/EEiTP/

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie wymaganych dokumentów.

WYMAGANE DOKUMENTY:

- podanie o przyjęcie na studia;

- 1 zdjęcie;

- odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich;

- potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej (oryginał);

- zobowiązanie ponoszenia kosztów opłatności za studia;

- zaświadczenie od logopedy o braku wady wymowy;

- oświadczenie, iż na maturze z języka polskiego kandydat nie korzystał z preferencji przewidzianych dla osób z dysortografią i innymi podobnymi dysfunkcjami.

DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Dziekanat Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ
al. Wojska Polskiego 69,
65-762 Zielona Góra
tel. 68 328 32 36.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 31 października 2019 r.

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 1 800 zŁ;
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85 zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
al. Wojska Polskiego 69
65 - 762 Zielona Góra

sekretariat@wpps.uz.zgora.pl
www.wpps.uz.zgora.pl