Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Uzależnienia behawioralne -diagnoza i pomoc psychologiczna

Kategoria: Psychologia

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Opis kierunku

AAzwiń
Celem studiów jest umożliwienie studentom nabycia wiedzy, a także uzyskania specjalistycznych umiejętności w zakresie:

- uzależnień behawioralnych oraz ich diagnostyki;

- metod stosowanych w terapii uzależnień, dostosowanych do potrzeb i możliwości pacjenta;

- zaprojektowania i przeprowadzenia terapii, rehabilitacji i readaptacji społecznej osób uzależnionych behawioralnie i z problemowymi zachowaniami nałogowymi;

- zaprojektowania i przeprowadzenia zajęć edukacyjnych i profilaktycznych, pozostających w związku z programem terapeutycznym.

Studia są adresowane przede wszystkim do osób posiadających wyższe wykształcenie z dziedziny nauk społecznych i nauk o zdrowiu z m.in. psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, pracy społecznej, medycyny zatrudnionych jako terapeuci uzależnień, psycholodzy, nauczyciele, pedagodzy szkolni, pracownicy punktów konsultacyjnych ds. rozwiązywania problemów uzależnień, pielęgniarki środowiskowe, lekarze, pracownicy socjalni, kuratorzy rodzinni, pracownicy klubów i świetlic środowiskowych, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz poradni zdrowia psychicznego.


Po ukończeniu studiów ich słuchacze nabędą aktualną wiedzę na temat uzależnień behawioralnych, ich form, objawów i uwarunkowań. Pozyskają praktyczne umiejętności diagnozy, terapii i profilaktyki w obszarze zachowań nałogowych osób uzależnionych i ich rodzin. Studia mają charakter doskonalący.

INFORMACJE DODATKOWE:

Studia są odpowiedzią na narastający problem społeczny w związku z coraz większym zaangażowaniem wielu osób w nałogowe wykonywanie określonych czynności. Nowe problemy stawiają nowe wyzwania przed lekarzami, terapeutami, psychologami i pedagogami wymuszając poszukiwanie skutecznych metod i form diagnozy oraz pomocy. Celem studiów jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry dla potrzeb służby zdrowia, oświaty i pomocy społecznej w zakresie diagnozy i pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym behawioralnie. Studia przygotowują do pracy w dziedzinie diagnozy, profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, a także rozwiązywania problemów rodzinnych i społecznych z tym związanych. Celem studiów jest przygotowanie do stawiania prawidłowej diagnozy, a także rozpoznawania zagrożeń w środowiskach lokalnych, podejmowania właściwej interwencji, prowadzenia pierwszego kontaktu, poradnictwa i terapii, projektowania i realizacji programów profilaktycznych, psychoedukacyjnych, psychokorekcyjnych i terapeutycznych, wdrażania nowoczesnych strategii profilaktycznych i terapeutycznych, realizacji zadań z zakresu edukacji publicznej i zdrowotnej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
REKRUTACJA według kolejności zgłoszeń (minimum 18 osób).


WYMAGANE DOKUMENTY:

- podanie o przyjęcie na studia;

- 1 zdjęcie;

- odpis dyplomu;

- zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia;

- dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł,

- oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem studiów.

DOKUMENTY PRZYJMUJE:

mgr Agata Szuba
email: A.Szuba@wpps.uz.zgora.pl
Dziekanat Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
al. Wojska Polskiego 69,
65-762 Zielona Góra
tel. 68 68 328 31 76

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 31 października 2019 r.

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 1 900 zł;

OPŁATA REKRUTACYJNA: 85 zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
al. Wojska Polskiego 69
65 - 762 Zielona Góra

sekretariat@wpps.uz.zgora.pl
www.wpps.uz.zgora.pl