Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna (IX edycja)

Kategoria: Wychowanie fizyczne

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Opis kierunku

AAzwiń
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
Studia skierowane są do nauczycieli w celu zdobycia podstawowych kwalifikacji do prowadzenia drugiego przedmiotu. Przewidują 390 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych realizowanych w zjazdach sobotnio-niedzielnych z zakresu anatomii, fizjologii, biomechaniki, metodyki i teorii wychowania fizycznego, teorii i metodyki postępowania korekcyjno-kompensacyjnego oraz obszernego bloku zajęć praktycznych
z zakresu gier zespołowych, gimnastyki, pływania, zabaw i gier ruchowych, lekkoatletyki, tańca, pierwszej pomocy, diagnostyki postawy ciała, metod postępowania korekcyjno-kompensacyjnego.

Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w każdym typie szkół oraz zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej wykorzystując metody i formy pracy odpowiadające aktualnym programom kształcenia.

Absolwent posiada:
a) wiedzę z zakresu anatomiczno-fizjologicznych podstaw funkcjonowania człowieka na różnych etapach rozwoju ontogenetycznego oraz dydaktyki szczegółowej i metodyki wychowania fizycznego oraz zasad postępowania korekcyjno-kompensacyjnego; ma podstawową wiedzę o organizacji pracy nauczyciela wychowania fizycznego oraz bezpieczeństwa i higienie pracy w instytucjach i placówkach oświatowo-wychowawczych;
b) umiejętności i kompetencje do kompleksowej realizacji dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły oraz zadań zawodowych w roli
nauczyciela; posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe z zakresu podstawowych form aktywności fizycznej; potrafi podjąć działania diagnostyczne i profilaktyczne dotyczące stanu zdrowia i aktywności fizycznej, planować, projektować i realizować działania z zakresu wychowania fizycznego i gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej; wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu zawodowego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania informacji;
c) kompetencje społeczne w zakresie realizacji zadań w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i otoczenia; charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi w stosunku do wychowanka i współpracowników; ma świadomość konieczności utrzymywania poziomu sprawności fizycznej niezbędnej dla wykonywania zadań właściwych dla działalności zawodowej nauczyciela wychowanie fizycznego.

Studia sa adresowane do osób posiadających pełne przygotowanie pedagogiczne.

Po ukończeniu studiów absolwent zyskuje kwalifikacje do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w szkole.

INFORMACJE DODATKOWE: wpłaty dokonujemy po zebraniu wymaganej grupy
i informacji z dziekanatu o uruchomieniu studiów!

CZAS TRWANIA STUDIÓW: październik 2015 r. - grudzień 2016 r.


Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kandydaci na studia są przyjmowani według kolejności zgłoszeń (min. 18 osób).

WYMAGANE DOKUMENTY:
‒ podanie o przyjęcie na studia (formularz uczelniany – dostępny w wersji elektronicznej na stronie: www.uz.zgora.pl);
‒ 2 zdjęcia;
‒ odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich z przygotowaniem nauczycielskim;
‒ zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia ((wpłaty dokonujemy po zebraniu wymaganej grupy i informacji z dziekanatu o uruchomieniu studiów)!;
- kserokopia dowodu opłaty rekrutacyjnej 85,00 zł;
- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów;
- polisa (kserokopia) ubezpieczenia NW lub pisemne oświadczenie o jego posiadaniu;
- oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem studiów.


DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Edyta Szykowna, dziekanat d/s studenckich, e.szykowna@wnps.uz.zgora.pl
Tel: 68 328 32 53, 68 328 31 74, 603 747 488.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: upływa z dniem 31.10.2015 r.

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 1 200,00 zł;
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85,00 zł;

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
al. Wojska Polskiego 69
65 - 762 Zielona Góra

sekretariat@wpps.uz.zgora.pl
www.wpps.uz.zgora.pl