Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Arteterapia - studia licencjackie

Wydział: Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Opis kierunku

AAzwiń
Są to 3-letnie studia o profilu praktycznym, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata.

Absolwent kierunku arteterapia wyposażony będzie w interdyscyplinarną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, łączące efekty kształcenia usytuowane w trzech obszarach: nauk społecznych, nauk o zdrowiu i sztuki – sztuki teatru i sztuk wizualnych.

Podczas studiów zdobywa kwalifikacje oraz kompetencje wymagane w pracy na stanowisku arteterapeuty z psychopedagogicznymi umiejętnościami, niezbędnymi do działalności wspomagającej i/lub korygującej rozwój jednostki poprzez wykorzystanie metod artystycznych do pracy z ludźmi w różnych środowiskach społecznych, terapeutycznych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, medycznych*.

Zna podstawowe zagadnienia z psychopatologii, ekspresji i psychologii twórczości, ma wiedzę dotyczącą psychologicznych mechanizmów oddziaływań w terapii sztuką.

Potrafi samodzielnie gromadzić i przetwarzać informacje, poszerzać swoją wiedzę w obszarze metod pracy w terapii teatrem z elementami dramy oraz terapii wizualnej z różnymi grupami wiekowymi. Potrafi stosować działania artystyczne z zakresu sztuki teatru oraz sztuk wizualnych w terapii wybranych rodzajów zaburzeń o różnej etiologii, specyfice i wymiarze, w tym osób z zaburzeniami dotyczącymi funkcjonowania społecznego, emocjonalnego, psychicznego czy edukacyjnego, wymagającymi wsparcia.
Stosuje zaprogramowane oddziaływania psychologiczne bazując na procesie tworzenia i recepcji sztuki teatru i sztuk wizualnych.


Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy utrudniające rozwój psychospołeczny uczestnika procesu arteterapeutycznego, posiada umiejętności przygotowania planu terapii indywidualnej i grupowej. Jest przygotowany do wykorzystywania potencjałów znaczeń zawartych w różnych tekstach kultury, odczytywania symboli zawartych w dziełach plastycznych i dramatycznych oraz samodzielnego, kreatywnego konstruowania takich tekstów w toku terapii.


Dysponuje umiejętnościami z zakresu metodyki prowadzenia zajęć warsztatowych z uwzględnieniem różnic i preferencji indywidualnych uczestnika, posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu metod i technik teatroterapii (dramy) i terapii wizualnej. Potrafi stosować wybrane techniki terapii wizualnej i teatroterapii (w tym techniki projekcyjne) w diagnostyce psychologicznej i pedagogicznej w celu konstruowania programów naprawczych i profilaktycznych oraz posiada kompetencje personalne i społeczne niezbędne w gromadzeniu doświadczeń związanych z zarządzaniem grupą.

Dodatkowo, absolwent jest przygotowany do wczesnego wspomagania mającego na celu pobudzanie społecznego rozwoju dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, współorganizowania kształcenia integracyjnego czy włączającego w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych, jako nauczyciel oraz do prowadzenia specjalistycznych zajęć terapeutycznych (korekcyjno-kompensacyjnych) dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.**

Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne. Jest także przygotowany do kontynuowania nauki w obszarze nauk społecznych na studiach drugiego stopnia.

* – Powyższy opis sylwetki absolwenta nie jest równoważny z uprawnieniami do wykonywania zawodu w instytucjach, w których obowiązują stosowne przepisy branżowe. Zawód arteterapeuty regulowany jest w następujących rozporządzeniach: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w
sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/kzs/pdf/KZiSDzU28-08-2014poz1145.pdf, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1145), zawód arteteterapeuty został ujęty pod numerem – Arteterapeuta – nr 323013 https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/kzs/pdf/KZiSDzU28-08-2014poz1145.pdf,. Zawód Arteterapeuta został zaklasyfikowany do zawodów grupujących osoby praktykujące niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii. Wspomniane rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

** – http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001643/O/D20171643.pdf , a w szczególności w § 7:ust. 2, pkt. 3; dostęp: 09.09.2018.

Limit miejsc na studiach stacjonarnych wynosi 30.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek, zobowiązany jest przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której, będzie miał możliwość zaprezentowania swoich zainteresowań, osiągnięć i aktywności (np. dorobku twórczego, udziału w wolontariacie, projektach prospołecznych, etc.), a także portfolio przygotowanego w formie analogowej (wydruki) bądź elektronicznej (pliki jpg, pdf) lub innych udokumentowanych osiągnięć. Rozmowa punktowana będzie w skali 0 – 20 punktów. Zakwalifikowana do przyjęcia na studia będzie wyłącznie osoba, która z rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała przynajmniej 1 punkt.

Do 15 września 2019 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim trwa drugi nabór na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie. Zasady rekrutacji są identyczne, jak w pierwszym naborze: obowiązuje rejestracja elektroniczna i ranking świadectw. Jedynie na kierunkach: architektura, architektura wnętrz, arteterapia, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, grafika, jazz i muzyka estradowa, malarstwo i sztuki wizualne odbędą się przeglądy prac własnych, rozmowy kwalifikacyjne albo sprawdziany.

Jednocześnie przypominamy, że trwa rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia oraz na studia niestacjonarne I i II stopnia.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Kalendarz drugiej rekrutacji na Uniwersytecie Zielonogórskim:

• początek rejestracji internetowej – 1 sierpnia 2019 r.;
• zakończenie rejestracji internetowej i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych – 15 września br.;
• przegląd prac własnych, rozmowy kwalifikacyjne, sprawdziany – 17 września br.;
• ogłoszenie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – 18 września br.;
• przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – 19 – 21 września br.;
• ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów (przyjętych na studia) i nieprzyjętych na studia – do 25 września br.;

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
al. Wojska Polskiego 69
65 - 762 Zielona Góra

sekretariat@wpps.uz.zgora.pl
www.wpps.uz.zgora.pl