Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Pedagogika wczesnoszkolna - studia jednolite magisterskie

Wydział: Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Opis kierunku

AAzwiń
KIERUNEK OFEROWANY PRZEZ UZ TO PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA!


Absolwent tego kierunku otrzymuje kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji przedszkolnej i nauczyciela klas I-III szkoły podstawowej, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Podejmując pracę będzie przygotowany do:

- rozpoznawania aktualnego stanu i potencjalnych możliwości dzieci jako punktu wyjścia do wzbogacania ich doświadczeń;

- inicjowania aktywności uczniów umożliwiającej im uczenie się, badanie świata, nadawanie znaczeń otaczającej rzeczywistości w toku negocjacji społecznych oraz stosowanie różnych strategii rozwiązywania zadań we wszystkich obszarach aktywności edukacyjnej;

- organizowania życia społecznego w klasie, szkole i w środowisku lokalnym;

- organizowania wspólnych z dziećmi działań artystycznych będących narzędziem odbierania i wyrażania piękna;

- operowania technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w przygotowywaniu procesu edukacyjnego;

- pielęgnowania idei odpowiedzialności za własną Ojczyznę oraz tolerancji dla innych kultur, a także racjonalnego włączania w proces edukacyjny zasobów kultury i tradycji różnych cywilizacji, narodów, grup etnicznych;

- trafnego rozpoznawania zjawisk pedagogicznych, badania tych zjawisk w działaniu, podejmowania odpowiedzialnych decyzji i działań;

- refleksyjnego praktykowania działań edukacyjnych i wychowawczych;

- krytycznego myślenia oraz poszukiwania innowacyjnych i dostosowanych do potrzeb sytuacji działań.


Limit miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi po 60.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Do 15 września 2019 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim trwa drugi nabór na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie. Zasady rekrutacji są identyczne, jak w pierwszym naborze: obowiązuje rejestracja elektroniczna i ranking świadectw. Jedynie na kierunkach: architektura, architektura wnętrz, arteterapia, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, grafika, jazz i muzyka estradowa, malarstwo i sztuki wizualne odbędą się przeglądy prac własnych, rozmowy kwalifikacyjne albo sprawdziany.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się: http://rekrutacja.uz.zgora.pl/kierunek/pedagogika-przedszkolna-i-wczesnoszkolna/

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Kalendarz drugiej rekrutacji na Uniwersytecie Zielonogórskim:

• początek rejestracji internetowej – 1 sierpnia 2019 r.;
• zakończenie rejestracji internetowej i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych – 15 września br.;
• przegląd prac własnych, rozmowy kwalifikacyjne, sprawdziany – 17 września br.;
• ogłoszenie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – 18 września br.;
• przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – 19 – 21 września br.;
• ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów (przyjętych na studia) i nieprzyjętych na studia – do 25 września br.;

Opłaty

AAzwiń
Opłata za semestr na studiach niestacjonarnych wynosi 2 000 zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
al. Wojska Polskiego 69
65 - 762 Zielona Góra

sekretariat@wpps.uz.zgora.pl
www.wpps.uz.zgora.pl