Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Kadry i płace w prawie i praktyce

Kategoria: Administracja

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Prawa i Administacji

Opis kierunku

AAzwiń
Celem studiów jest umożliwienie słuchaczom zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz zarządzania personelem pracowniczym. Zdobycie aktualnej oraz szczegółowej wiedzy we wspomnianym zakresie powinno ułatwić absolwentom studiów podyplomowych samodzielne prowadzenie spraw pracowniczych oraz realizację obowiązków ciążących na pracodawcy z zakresu ubezpieczeń społecznych. Na studiach student uzyskuje wiedzę na temat regulacji prawnych stosunku pracy, a także praw i obowiązków zarówno pracodawcy jak i pracownika. Dzięki korzystaniu na zajęciach ze źródłowych dokumentów oraz przykładowych wzorów pism procesowych student ma możliwość pozyskania wiedzy na temat interpretacji przepisów prawa pracy oraz sporządzania pism z zakresu omawianej dziedziny. Celem zajęć będzie także wykształcenie samodzielnej postawy w stosunku do poruszanych zagadnień. Dzięki uczestnictwie w zajęciach student ma wyższą świadomość swoich praw i obowiązków jako strona stosunku pracy, zatem w większym stopniu będzie mógł je realizować zarówno jako pracownik jak i pracodawca, a jednocześnie uzyskana wiedza i praktyka usprawni pracę pionu kadrowego.


Podyplomowe studia „Kadry i płace w prawie i praktyce” są przeznaczone dla:

- pracowników działów kadr pragnących poszerzyć swoje kompetencje,
- osób zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy,
 pracodawców,
- osób, które przygotowują się do podjęcia pracy w działach kadrowo-płacowych,
- wszystkich zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z zakresu zarządzania personelem.

Absolwenci studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów „Kadry i płace w prawie i praktyce”.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń. Warunkiem uruchomienia studiów jest uzyskanie deklaracji uczestnictwa przez 15 słuchaczy. W przypadku liczby kandydatów przewyższającej liczbę miejsc przewiduje się przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, których celem byłoby wyłonienie kandydatów w największym stopniu gwarantujących wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej lub utworzenie dwóch niezależnych grup.


WYMAGANE DOKUMENTY:

- podanie o przyjęcie na studia (formularz uczelniany dostępny na stronie:http://www.dk.uz.zgora.pl/podyplomowe);

- odpis dyplomu studiów wyższych I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub II-stopnia (magisterskich) lub studiów jednolitych magisterskich;

-kserokopia dowodu opłaty rekrutacyjnej 85,00 zł.;

-1 zdjęcie;

-kserokopia dowodu osobistego;

-zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia zgodnie z umową zawartą pomiędzy słuchaczem a uczelnią w chwili rozpoczęcia studiów.


DOKUMENTY PRZYJMUJE:

Uniwersytet Zielonogórski

Biuro Dziekana Wydziału Prawa i Administracji, pok. 307

pl. Słowiański 9

65-069 Zielona Góra

tel. 68 328 22 44.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: od 3 czerwca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR:1 900,00 zł;

OPŁATA REKRUTACYJNA: 85,00 zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Podgórna 50
65 - 246 Zielona Góra

sekretariat@wpa.uz.zgora.pl
www.wpa.uz.zgora.pl