Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Kadry i płace w prawie i praktyce

Kategoria: Administracja

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Prawa i Administacji

Opis kierunku

AAzwiń
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
Celem studiów jest umożliwienie słuchaczom zdobycia niezbędnej wiedzy
teoretycznej oraz praktycznej z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz zarządzania personelem pracowniczym. Zdobycie aktualnej oraz szczegółowej wiedzy we wspomnianym zakresie powinno ułatwić absolwentom studiów podyplomowych samodzielne prowadzenie spraw pracowniczych oraz realizację obowiązków ciążących na pracodawcy z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Na studiach student uzyskuje wiedzę na temat regulacji prawnych stosunku pracy a także praw i obowiązków zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Dzięki korzystaniu na zajęciach ze źródłowych dokumentów oraz przykładowych wzorów pism procesowych student ma możliwość pozyskania wiedzy na temat interpretacji przepisów prawa pracy oraz sporządzania pism z zakresu omawianej dziedziny.
Celem zajęć będzie także wykształcenie samodzielnej postawy w stosunku do poruszanych zagadnień. Dzięki uczestnictwie w zajęciach student ma wyższą świadomość swoich praw i obowiązków jako strona stosunku pracy, zatem w większym stopniu będzie mógł je realizować zarówno jako pracownik jak i pracodawca, a jednocześnie uzyskana wiedza i praktyka usprawni pracę pionu kadrowego.
Warunkiem ukończenia studiów jest obrona pracy końcowej, napisanej pod
kierunkiem wybranego promotora.

Podyplomowe studia „Kadry i płace w prawie i praktyce” są przeznaczone dla:
- pracowników działów kadr pragnących poszerzyć swoje kompetencje,
- osób zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy,
- pracodawców,
- osób, które przygotowują się do podjęcia pracy w działach kadrowo-płacowych,
- wszystkich zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z zakresu zarządzania
personelem.

Absolwenci studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów „Kadry i płace w prawie i praktyce”.

KIEROWNIK STUDIÓW:
dr Sławomir Maciejewski
Wydział Prawa i Administracji
Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego i Komparatystyki Prawa Prywatnego
ul. Podgórna 50
56-246 Zielona Góra
budynek C-2, pok. 8
s.maciejewski@wpa.uz.zgora.p

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kandydaci na studia zobowiązani są do złożenia wymaganych dokumentów w Dziekanacie Wydziału Prawa i Administracji (ul. Podgórna 50,
budynek A-0, pokój 15). Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc (24 miejsca). Warunkiem uruchomienia studiów jest uzyskanie deklaracji uczestnictwa przez 15 słuchaczy. W przypadku liczby kandydatów przewyższającej liczbę miejsc przewiduje się przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, których celem byłoby wyłonienie kandydatów w największym stopniu gwarantujących wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej lub utworzenie dwóch niezależnych grup.

WYMAGANE DOKUMENTY:
- podanie o przyjęcie na studia (formularz uczelniany dostępny na stronie: http://www.dk.uz.zgora.pl/podyplomowe)
- odpis dyplomu studiów wyższych I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub II - stopnia (magisterskich) lub studiów jednolitych magisterskich;
- kserokopia dowodu opłaty rekrutacyjnej 85,00 zł.;
- 1 zdjęcie;
- kserokopia dowodu osobistego;
- zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia zgodnie z umową zawartą pomiędzy słuchaczem a uczelnią w chwili rozpoczęcia studiów.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: do 30 września 2015 r.

DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytet Zielonogórski
ul. Podgórna 50
65-246 Zielona Góra
budynek A-0, pok. 15
tel. 68 328 2335
dziekanat@wpa.uz.zgora.pl

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 1900,- zł;
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85,- zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Podgórna 50
65 - 246 Zielona Góra

sekretariat@wpa.uz.zgora.pl
www.wpa.uz.zgora.pl