Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Postępowanie administracyjne

Kategoria: Administracja

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Prawa i Administacji

Opis kierunku

AAzwiń
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
Celem studiów jest przekazanie teoretycznej wiedzy o postępowaniu administracyjnym zarówno ogólnym, jak i jego szczególnych formach, w stopniu umożliwiającym jego prawidłowe zastosowanie w praktyce w działalności struktur administracji publicznej, przy działalności gospodarczej oraz jej obsłudze prawnej. Studia ukierunkowane są na tych
absolwentów uniwersytetów i szkół wyższych, którzy zajmują się zawodowo szeroko rozumianą problematyką stosowania przepisów procedur administracyjnych lub zainteresowani są nabyciem wiedzy o postępowaniu administracyjnym oraz umiejętności jej stosowania.

KIEROWNIK STUDIÓW:
dr Norbert Banaszak n.banaszak@wpa.uz.zgora.pl tel. 604 84 77 85

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania
limitu miejsc). Warunkiem uruchomienia studiów jest uzyskanie deklaracji uczestnictwa od 15 słuchaczy.

WYMAGANE DOKUMENTY:
- podanie o przyjęcie na studia (formularz uczelniany dostępny na stronie
http://www.dk.uz.zgora.pl/podyplomowe)
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub II stopnia (magisterskich) lub studiów jednolitych magisterskich;
- kserokopia dowodu opłaty rekrutacyjnej 85,00 zł.;
- 2 zdjęcia

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: do 30 września 2015 r.

DOKUMENTY PRZYJMUJE: Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 1 900,- zł;
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85,- zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Podgórna 50
65 - 246 Zielona Góra

sekretariat@wpa.uz.zgora.pl
www.wpa.uz.zgora.pl