Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Podatki i postępowanie podatkowe

Kategoria: Prawo

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Prawa i Administacji

Opis kierunku

AAzwiń
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
Celem studiów jest przekazanie praktycznej i teoretycznej wiedzy o podatkach i prawie podatkowym w stopniu umożliwiającym jego prawidłowe zastosowanie w praktyce organów podatkowych i innych struktur administracji publicznej, w działalności gospodarczej oraz jej obsłudze prawnej, a także doradztwie podatkowym.

Studia podyplomowe Podatki i postępowanie podatkowe adresowane są
do tych absolwentów uniwersytetów i szkół wyższych, którzy zajmują się lub chcieliby zajmować się szeroko rozumianą problematyką prawa podatkowego, a także do osób zainteresowanych nabyciem wiedzy o podatkach i procedurach podatkowych oraz umiejętności jej stosowania. Docelowa grupa studentów obejmuje przede wszystkim: pracowników urzędów obsługujących organy podatkowe, organy kontroli skarbowej, organy
celne; innych pracowników administracji publicznej i sądów; przedsiębiorców; przedstawicieli wolnych zawodów prawniczych; doradców podatkowych; podmioty usługowe prowadzące księgowość podatkową; pracowników finansowo – księgowych, także osoby zainteresowane przyszłą pracą lub działalnością zawodową w tych dziedzinach.

Celem kształcenia jest nabycie przez studentów wysoko wyspecjalizowanej wiedzy prawniczej w obszarze prawa podatkowego i postępowania podatkowego oraz jego stosowania przez organy podatkowe, organy kontroli podatkowej oraz sądy administracyjne, z uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej, orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz krajowych sądów administracyjnych.

Na studiach podyplomowych zajęcia będą realizowane przede wszystkim
przez pracowników Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego UZ, a także innych pracowników naukowo - dydaktycznych, sędziów sądów administracyjnych, przedstawicieli administracji podatkowej oraz praktyków zajmujących się zawodowo podatkami i postępowaniem podatkowym.

INFORMACJE DODATKOWE:
Zajęcia trwają dwa semestry i odbywają się w systemie weekendowym, tj. 6 weekendów w semestrze – w semestrze zimowym 115 godzin, w semestrze letnim 105 godzin.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Ogłoszenia na stronie www Uniwersytetu Zielonogórskiego i elektronicznych bazach ogólnokrajowych, ewentualnie w lokalnej prasie.
O przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów.
Uruchomienie edycji studiów uzależnione jest od przyjętej minimalnej liczby zgłoszeń.

WYMAGANE DOKUMENTY:
- podanie o przyjęcie na studia*;
- odpis dyplomu ukończenia studiów (oryginał dyplomu do wglądu);
- wypełniony kwestionariusz osobowy*;
-2 zdjęcia,
- zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 30.09.2015 r.

DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Prawa i Administracji
ul. Podgórna 50
65-246 Zielona Góra
Sekretariat
E-mail: sekretariat@wpa.uz.zgora.pl
mgr Karolina Apanasowicz
pok. 13, bud. A-0
tel. 68 328 23 33
E-mail: K.Apanasowicz@wpa.uz.zgora.pl

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 2 000,- zł;
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85,- zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Podgórna 50
65 - 246 Zielona Góra

sekretariat@wpa.uz.zgora.pl
www.wpa.uz.zgora.pl