Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Podatki i postępowanie podatkowe

Kategoria: Prawo

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Prawa i Administacji

Opis kierunku

AAzwiń
Celem studiów jest przekazanie praktycznej i teoretycznej wiedzy o podatkach i prawie podatkowym w stopniu umożliwiającym jego prawidłowe zastosowanie w praktyce organów podatkowych i innych struktur administracji publicznej, w działalności gospodarczej oraz jej obsłudze prawnej, a także doradztwie podatkowym.

Studia podyplomowe „Podatki i postępowanie podatkowe” adresowane są do tych absolwentów uniwersytetów i szkół wyższych, którzy zajmują się lub chcieliby zajmować się szeroko rozumianą problematyką prawa podatkowego, a także do osób zainteresowanych nabyciem wiedzy o podatkach i procedurach podatkowych oraz umiejętności jej stosowania. Docelowa grupa studentów obejmuje przede wszystkim: pracowników urzędów obsługujących organy podatkowe, organy kontroli skarbowej, organy celne; innych pracowników administracji publicznej i sądów; przedsiębiorców; przedstawicieli wolnych zawodów prawniczych; doradców podatkowych; podmioty usługowo prowadzące księgowość podatkową; pracowników finansowo–księgowych, także osoby zainteresowane przyszłą pracą lub działalnością zawodową w tych dziedzinach.

Celem kształcenia jest nabycie przez studentów wysoko wyspecjalizowanej wiedzy prawniczej w obszarze prawa podatkowego i postępowania podatkowego oraz jego stosowania przez organy podatkowe, organy kontroli podatkowej oraz sądy administracyjne, z uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej, orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz krajowych sądów administracyjnych


INFORMACJE DODATKOWE:

Zajęcia trwają dwa semestry i odbywają się w systemie weekendowym, tj. 6 weekendów w semestrze –w semestrze zimowym 115 godzin, w semestrze letnim 105 godzin.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów. Uruchomienie edycji studiów uzależnione jest od przyjętej w kalkulacji minimalnej liczby zgłoszeń, to jest 25 osób.


WYMAGANE DOKUMENTY:

- podanie o przyjęcie na studia;
- odpis dyplomu ukończenia studiów;
- 2 zdjęcia,
- kserokopia dowodu osobistego;
- dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
- zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.

DOKUMENTY PRZYJMUJE:

Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Prawa i Administracji
Biuro Dziekana Wydziału Prawa i Administracji, pok. 307
pl. Słowiański 9
65-069 Zielona Góra
tel. 68 328 22 44.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 30 września 2019 r.

l

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 2 000,- zł;
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85,- zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Podgórna 50
65 - 246 Zielona Góra

sekretariat@wpa.uz.zgora.pl
www.wpa.uz.zgora.pl