Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Prawo europejskie dla praktyków

Kategoria: Prawo

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Prawa i Administacji

Opis kierunku

AAzwiń
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
Program studiów obejmuje szczegółową analizę zagadnień pozostających w obszarze szeroko rozumianego prawa europejskiego, czyli prawa kształtowanego przez różne europejskie organizacje międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem jednak prawa Unii Europejskiej. Wyeksponowane w programie studiów zostały zagadnienia stosowania prawa Unii Europejskiej, relacji sądów krajowych do wymiaru sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz ochrony prawnej w Unii Europejskiej. Zajęcia odbywają się w formie wykładów z prezentacjami multimedialnymi, elementami dyskusji i burzy mózgów.

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych na kierunku prawo, ewentualnie jako uzupełnienie wykształcenia dla absolwentów takich kierunków, jak: administracja, politologia, stosunki międzynarodowe.

Celem kształcenia jest nabycie przez studentów wysoko wyspecjalizowanej wiedzy prawniczej w obszarze prawa kształtowanego przez różne europejskie organizacje międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej, nabycie lub poszerzenie wiedzy o orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz nabycie szczegółowej wiedzy o stosowaniu prawa międzynarodowego, w tym europejskiego przez sądy krajowe.

INFORMACJE DODATKOWE: Zajęcia trwają dwa semestry i odbywają się w systemie weekendowym, tj. 6 weekendów w semestrze – w semestrze zimowym 105 godzin, w semestrze letnim 115 godzin.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Ogłoszenia na stronie www Uniwersytetu Zielonogórskiego i elektronicznych bazach ogólnokrajowych, ewentualnie w lokalnej prasie.
O przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów.
Uruchomienie edycji studiów uzależnione jest od przyjętej minimalnej liczby zgłoszeń.

WYMAGANE DOKUMENTY:
- podanie o przyjęcie na studia (Druki do pobrania na stronie internetowej www.dk.uz.zgora.pl/podyplomowe.php;
- odpis dyplomu ukończenia studiów (oryginał dyplomu do wglądu);
- wypełniony kwestionariusz osobowy (Druki do pobrania na stronie internetowej www.dk.uz.zgora.pl/podyplomowe.php;
- 2 zdjęcia,
- zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 30.09.2015 r.

DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Sekretariat Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytet Zielonogórski
ul. Podgórna 50
65-246 Zielona Góra
pok. 13, bud. A-0
tel. 68 328 2333
E-mail: sekretariat@wpa.uz.zgora.pl

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 1 600,- zł;
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85,- zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Podgórna 50
65 - 246 Zielona Góra

sekretariat@wpa.uz.zgora.pl
www.wpa.uz.zgora.pl