Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Studia podyplomowe prawa medycznego i bioetyki

Kategoria: Prawo

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Prawa i Administacji

Opis kierunku

AAzwiń
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
Celem studiów jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy słuchaczy dotyczącej prawnych i etycznych aspektów prowadzenia działalności medycznej, a także uzyskanie praktycznych umiejętności związanych z zarządzaniem, administrowaniem i organizacją opieki zdrowotnej. W związku z wysokim stopniem sformalizowania wymogów prowadzenia dokumentacji medycznej, słuchacze zostaną zaznajomieni z zasadami prowadzenia tego rodzaju dokumentacji oraz ochrony danych medycznych i
sposobów prawidłowego administrowania danymi. Słuchacze zostaną zapoznani z zasadami prawa medycznego, etyki medycznej i bioetyki. W szczególności program zajęć przewiduje analizę praw i obowiązków pacjenta, a także promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Ponadto słuchacze zapoznają się z problematyką odpowiedzialności prawnej (karnej, cywilnej, administracyjnej), zawodowej, pracowniczej oraz zasadami ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Program studiów zakłada ponadto prezentację i analizę problemów prawno-etycznych współczesnej medycyny, takich jak: transplantologia, badania kliniczne, prokreacja wspomagana oraz inżynieria genetyczna, eutanazja i
stany terminalne.

Studium przeznaczone jest w szczególności dla osób związanych z medycyną, leczeniem, administracją opieki zdrowotnej, które ukończyły studia wyższe. Liczymy zwłaszcza na udział lekarzy, magistrów pielęgniarstwa i położnictwa oraz osób reprezentujących inne zawody medyczne, członków komisji lekarskich, komitetów etycznych, organów odpowiedzialności zawodowej, biegłych sądowych, psychologów przyszpitalnych, rzeczników praw pacjenta, a także menedżerów służby
zdrowia, pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia oraz pracowników socjalnych działających w zakresie szeroko rozumianej opieki zdrowotnej. Nie wyklucza to jednak udziału przedstawicieli zawodów prawniczych pragnących specjalizować się w dziedzinie prawa medycznego.

kwalifikacje po ukończeniu studiów:
Absolwent studiów podyplomowych "Prawo medyczne i bioetyka" podniesie swoje kwalifikacje w zakresie zrozumienia prawnej i etycznej istoty wykonywania zawodów medycznych, sprawnego posługiwania się przepisami prawa i nakazami etyki w codziennej praktyce zawodowej, przestrzegania standardów wykonywania zawodu, zabezpieczenia praw i interesów obu stron w stosunku lekarz/personel medyczny – pacjent. Przedstawiciele zawodów prawniczych zaś pogłębią i uszczegółowią swoją wiedzę w wyspecjalizowanej dziedzinie prawa.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc (24 miejsca).
Warunkiem uruchomienia studiów jest uzyskanie deklaracji uczestnictwa przez 15 słuchaczy. W przypadku liczby kandydatów przewyższającej liczbę miejsc przewiduje się przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, których celem byłoby wyłonienie kandydatów w największym stopniu
gwarantujących wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej lub utworzenie dwóch niezależnych grup.

WYMAGANE DOKUMENTY:
- podanie o przyjęcie na studia (formularz uczelniany dostępny na stronie:http://www.dk.uz.zgora.pl/podyplomowe)
- odpis dyplomu studiów wyższych I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub II stopnia (magisterskich) lub studiów jednolitych magisterskich;
- kserokopia dowodu opłaty rekrutacyjnej 85,00 zł.;
- 2 zdjęcia;
- kserokopia dowodu osobistego;
- zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 30.09.2015 r.

DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Kandydaci na studia zobowiązani są do złożenia wymaganych dokumentów w Dziekanacie Wydziału Prawa i Administracji
ul. Podgórna 50,
budynek A-0, pokój 15
tel.: 68 328 23 33

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 1 900,- zł;
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85,- zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Podgórna 50
65 - 246 Zielona Góra

sekretariat@wpa.uz.zgora.pl
www.wpa.uz.zgora.pl