Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Podyplomowe studia przekładu prawniczego

Kategoria: Prawo

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Prawa i Administacji

Opis kierunku

AAzwiń
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
Program studiów obejmuje blok teoretyczny (podstawy prawa polskiego z uwzględnieniem terminologii prawniczej) i blok praktyczny (warsztaty z tłumaczenia pisemnego i ustnego z uwzględnieniem poszczególnych gałęzi prawa, analiza obcojęzycznego dyskursu prawnego, metodologia przekładu prawniczego). Zajęcia odbywają się w formie wykładów i warsztatów, a przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę lub egzaminem.

Są to studia adresowane do absolwentów studiów wyższych, którzy posiadają biegłą znajomość języka obcego (do wyboru: język angielski lub język niemiecki).

Celem kształcenia jest nabycie przez studentów wiedzy prawniczej i umiejętności tłumaczenia prawniczego i sądowego oraz przygotowanie
do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego w ramach języka polskiego (A) i jednego języka obcego (do wyboru: angielski lub niemiecki).

INFORMACJE DODATKOWE: Zajęcia trwają dwa semestry i odbywają się w systemie weekendowym, tj. 6 weekendów w semestrze po 20 godzin zajęć (120 godz. w semestrze, łącznie 240 godzin zajęć).

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Ogłoszenia na stronie www Uniwersytetu Zielonogórskiego. O przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów. Uruchomienie kierunku uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

WYMAGANE DOKUMENTY:
- kserokopia dyplomu ukończenia studiów oraz oryginał dyplomu do wglądu;
- podanie o przyjęcie na studia;
- wypełniony kwestionariusz osobowy;
- 1 zdjęcie;

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 30 września 2015 r.

DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Sekretariat Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytet Zielonogórski
ul. Podgórna 50
65-246 Zielona Góra
pok. 13, bud. A-0
tel. 68 328 23 33
E-mail: sekretariat@wpa.uz.zgora.pl

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 1 800,- zł;
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85,- zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Podgórna 50
65 - 246 Zielona Góra

sekretariat@wpa.uz.zgora.pl
www.wpa.uz.zgora.pl