Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Prawne i administracyjne aspekty współpracy transgranicznej, transnarodowej, międzyregionalnej w UE

Kategoria: Prawo

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Prawa i Administacji

Opis kierunku

AAzwiń
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
Ogólnym celem kształcenia w ramach studiów podyplomowych „Prawne i administracyjne aspekty współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej w Unii Europejskiej” jest przygotowanie do inicjowania i realizacji we współpracy z partnerami z innych państw członkowskich Unii Europejskiej, jak również z partnerami z państw trzecich, projektów służących rozwojowi regionalnemu i wspieranych z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020. Szczególna uwaga jest poświęcona województwu lubuskiemu oraz problemom i potencjałowi pogranicza polsko-niemieckiego.
Zajęcia dydaktyczne, obejmujące łącznie 252 godziny wykładów i ćwiczeń, służą przekazaniu słuchaczom wiedzy teoretycznej na temat ram prawnych, administracyjnych i finansowych europejskiej współpracy terytorialnej oraz wykształceniu u słuchaczy umiejętności praktycznych w zakresie określania celów, doboru form, tworzenia podstaw prawnych, poszukiwania źródeł finansowania oraz skutecznej realizacji europejskiej współpracy
terytorialnej w drodze profesjonalnego zarządzania projektami partnerskimi.

Studia podyplomowe „Prawne i administracyjne aspekty współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej w Unii Europejskiej” są adresowane w szczególności do:
- polityków jako obecnych lub przyszłych decydentów,
- urzędników wszystkich szczebli jednostek samorządu terytorialnego i terenowej administracji rządowej,
- działaczy społecznych,
- pracowników instytucji kulturalnych i edukacyjnych,
- pracowników organizacji zrzeszających przedsiębiorców lub przedstawicieli innych grup zawodowych zainteresowanych współpracą z partnerami z innych państw,
- funkcjonariuszy policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej odpowiedzialnych za współpracę z partnerami z innych państw i realizujących ją w praktyce.

Program kształcenia został opracowany na podstawie analiz naukowców i praktyków, które z jednej strony wskazały braki i zaniedbania po stronie polskich partnerów w dotychczasowej współpracy terytorialnej w UE oraz bariery prawno-administracyjne mogące utrudniać rozwój tej współpracy w przyszłości, z drugiej zaś - zwróciły uwagę na najbardziej udane przedsięwzięcia realizowane w minionej perspektywie finansowej UE, uznane za sukces i będące źródłem modelowych rozwiązań, wartych rozpowszechnienia.
W ramach studiów podyplomowych „Prawne i administracyjne aspekty współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej w Unii Europejskiej” realizowane są następujące moduły kształcenia:

Moduł I Prawno-administracyjne ramy współpracy terytorialnej w Unii Europejskiej;
Moduł II Europejska współpraca terytorialna w województwie lubuskim - podstawy prawne, formy organizacyjne, zadania administracji publicznej w zakresie finansowania i zarządzania;
Moduł III Zadania administracji publicznej na pograniczu polsko-niemieckim w świetle wybranych przepisów prawa administracyjnego materialnego.
Na drugi - najważniejszy - moduł kształcenia składają się następujące przedmioty:
- formy europejskiej współpracy terytorialnej w województwie lubuskim;
- udział województwa lubuskiego w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej;
- przygotowywanie dokumentów strategicznych i prawnych związanych z europejską współpracą terytorialną w województwie lubuskim;
- pozyskiwanie środków finansowych na europejską współpracę terytorialną w województwie lubuskim;
- zarządzanie projektami partnerskimi w ramach europejskiej współpracy terytorialnej w województwie lubuskim;
- bariery prawno-administracyjne we współpracy transgranicznej na pograniczu polsko-niemieckim.

Studia umożliwiają więc zarówno uzyskanie kwalifikacji niezbędnych do nawiązywania i prowadzenia współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej w Unii Europejskiej, jak i podniesienie kwalifikacji osób już zaangażowanych w taką współpracę i mających doświadczenie w tym zakresie, by mogły jeszcze lepiej wykorzystywać potencjał województwa lubuskiego, wynikający z jego położenia i możliwości wspólnego rozwiązywania problemów z Niemcami i innymi partnerami w Europie.

Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Prawne i administracyjne aspekty współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej w Unii Europejskiej”.

INFORMACJE DODATKOWE:
Kadrę dydaktyczną stanowią nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale Prawa i Administracji, Wydziale Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, dysponujący bogatym doświadczeniem zawodowym, nie tylko w zakresie kształcenia i prowadzenia badań naukowych, ale także w związku m.in. ze świadczeniem pomocy prawnej przedsiębiorstwom,
pracą w organach administracji publicznej i członkostwem w organizacji pozarządowej zrzeszającej ekspertów w zakresie zarządzania projektami.
W gronie wykładowców zewnętrznych znajdują się: pracownik Służb Naukowych Bundestagu, przedstawicielka Centrum Nauk Prawnych i Administracyjnych BTU (Brandenburgische Technische Universität Cottbus - Senftenberg) oraz specjaliści z zakresu samorządu terytorialnego i europejskiej współpracy policyjnej z województwa lubuskiego, odznaczający się rozległą wiedzą teoretyczną i wieloletnim doświadczeniem praktycznym.

KIEROWNIK STUDIÓW:
dr hab. Izabela Wróbel, prof. UZ
Wydział Prawa i Administracji
Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego
ul. Podgórna 50
65-246 Zielona Góra
tel.: 68 328 2665
e-mail: I.Wrobel@wpa.uz.zgora.pl

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Kandydaci na studia zobowiązani są do złożenia wymaganych dokumentów w Dziekanacie Wydziału Prawa i Administracji. Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc (35 miejsc). Warunkiem uruchomienia studiów jest uzyskanie deklaracji uczestnictwa przez 25 słuchaczy.

WYMAGANE DOKUMENTY:
- podanie o przyjęcie na studia (formularz uczelniany dostępny na stronie:http://www.dk.uz.zgora.pl/podyplomowe);
- odpis dyplomu studiów wyższych I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub II stopnia (magisterskich) lub studiów jednolitych magisterskich;
- kserokopia dowodu opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85,00 zł;
- 2 zdjęcia;
- kserokopia dowodu osobistego;
- zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TTERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: do 30 września 2015 r.

DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Zielonogórskiego
ul. Podgórna 50 (budynek A-0, pok. 13)
65-246 Zielona Góra
tel.: 68 328 23 33.

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 2 350,- zł;
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85,- zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Podgórna 50
65 - 246 Zielona Góra

sekretariat@wpa.uz.zgora.pl
www.wpa.uz.zgora.pl