Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Małżeńskie procesy kanoniczne

Kategoria: Prawo

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Prawa i Administacji

Opis kierunku

AAzwiń
Studia z zakresu prawa kanonicznego (wewnętrznego prawa kościoła katolickiego) odnoszą się do regulacji prawnej (prawa materialnego i procesowego) małżeństwa prezentowanej przez kościół katolicki. Zasadniczym celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy dotyczącej istotnych procesów małżeńskich: ich przesłanek, etapów i skutków, ze szczególnym naciskiem na proces o unieważnienie małżeństwa. Poszczególne przedmioty dotyczą obok problematyki materialnego prawa małżeńskiego, kluczowych kwestii procesowych: zasad procesu, etapów procesowych, podmiotów uczestniczących w procesie, ich kompetencji, skutków procesowych i orzecznictwa kościelnego.

Studia adresowane są do prawników, jak i szerokiego grona innych osób, zaintyeresowanych z racji zawodowych czy prywatnych zdobyciem wiedzy i nabyciem umiejętności w zakresie procesów małżeńskich w prawie kościoła katolickiego.


Pozakończeniu studiów absolwent potrafi stosować przepisy prawne kanonicznego prawa małżeńskiego, dostrzega specyfike kanonicznych procesów małżeńskich, także na tle procesó cywilnych. Jest przygotowany do pracy w poradniach małżeńskich, towarzyszącym małżonkom w różnych etapach ich życia. Potrafi także doradzić w podejmowaniu kroków procesowych, w procesach kanonicznych. W sądach kościelnych ma kompetencje do podejmowania roli pełnomocnika stron procesowych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Prowadzona jest rekrutacja otwarta, na podstawie kolejności zgłoszeń. Warunkiem uruchomienia studiów jest uzyskanie deklaracji uczestnictwa przez 20 słuchaczy. W przypadku liczby kandydatów przewyższającej liczbę miejsc przewiduje się przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, których celem byłoby wyłonienie kandydatów w największym stopniu gwarantujących wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej lub utworzenie dwóch niezależnych grup.


WYMAGANE DOKUMENTY:

- podanie o przyjęcie na studia (formularz uczelniany dostępny na stronie: http://www.dk.uz.zgora.pl/podyplomowe);

- odpis dyplomu studiów wyższych I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub II stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich;

- kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej 85,00 zł;

- 1 zdjęcie;

- kserokopia dowodu osobistego;

- zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.


DOKUMENTY PRZYJMUJE:

Uniwersytet Zielonogórski
Biuro Dziekana Wydziału Prawa i Administracji, p. 307
pl. Słowiański 9
65-069 Zielona Góra
tel. 68 328 22 44
e-mail: sekretariat@wpa.uz.zgora.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Dokumenty są przyjmowane do 30 września 2019 r.

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 1 700 zł;


OPŁATA REKRUTACYJNA: 85 zł;

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Podgórna 50
65 - 246 Zielona Góra

sekretariat@wpa.uz.zgora.pl
www.wpa.uz.zgora.pl