Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Administracja - studia magisterskie

Wydział: Wydział Prawa i Administacji

Opis kierunku

AAzwiń
To 2.letnie, prowadzące do tytułu zawodowego magistra.
Podstawowe cele kształcenia na tym kierunku to wszechstronne przygotowanie do pracy w administracji rządowej, gospodarczej i samorządowej wraz z przysposobieniem do pełnienia tam funkcji menedżerskich. Dzięki studiom na kierunku administracja przyszli urzędnicy posiądą umiejętności prawidłowego, sprawnego zarządzania i wykonywania zadań związanych z pracą w instytucjach państwowych oraz na stanowiskach w firmach prywatnych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Uprawnione do podjęcia studiów drugiego stopnia są osoby, które mają tytuł zawodowy magistra, inżyniera, licencjata lub równorzędny.

Kandydaci na studia przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej sporządzonej na podstawie punktacji:
- za przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu,
- za zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia.
Kierunek ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia jest:
- zgodny, gdy jest to ten sam kierunek ukończonych studiów pierwszego stopnia (z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub równorzędnym),
pokrewny, gdy jest to kierunek: bezpieczeństwo narodowe, ekonomia, historia, politologia, prawo, zarządzanie.
W przypadku, gdy kierunek ukończonych studiów:
jest zgodny z kierunkiem studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus dwa,
jest pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus jeden,
nie jest ani zgodny, ani pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów.
Jako kryterium dodatkowe brana jest pod uwagę liczba punktów za przeliczoną ocenę z egzaminu dyplomowego.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Od 20 czerwca 2016 r. do 15 września 2016 r. w godz. 8:00-14:00 w sali sala 101R przy al. Wojska Polskiego 69, (bud. A-17) należy składać dokumenty i rejestrować się elektronicznie.
22 września 2016 r. po godz. 14.00 na stronie internetowej rekrutacji zostaną ogłoszone listy osób przyjętych i nieprzyjętych na studia.

Opłaty

AAzwiń
W przypadku studiów niestacjonarnych opłata za semestr wynosi 1 900 zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Podgórna 50
65 - 246 Zielona Góra

sekretariat@wpa.uz.zgora.pl
www.wpa.uz.zgora.pl