Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Logopedia ogólna i kliniczna

Kategoria: Medycyna (kier. lekarski)

Czas trwania (semestry): 4
Wydział: Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Opis kierunku

AAzwiń
Celem studiów podyplomowych Logopedia ogólna i kliniczna jest przygotowanie absolwenta do zawodu regulowanego logopedy poprzez wyposażenie go w kompetencje niezbędne do pracy z osobami z zaburzoną mową. Studia spełniają wymóg 600 godzin dla kształcenia podyplomowego określony jako jeden z warunków uznawalności wykształcenia w Polsce dla zawodu logopedy. Absolwent studiów podyplomowych Logopedia ogólna i kliniczna jest przygotowany do podjęcia pracy jako logopeda w placówkach oświatowych, medycznych i gabinetach prywatnych, przy czym zatrudnienie w poszczególnych resortach odbywa się pod warunkiem spełnienia innych kryteriów kwalifikacji zawodowych określonych dla zawodu regulowanego logopedy oraz wymagań do zajmowania określonego stanowiska w tych resortach.

Studia trwają od października 2019 r. do czerwca 2021 r.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych Logopedia ogólna i kliniczna zna i rozumienie fakty i pojęcia związane z zaburzeniami mowy w zakresie istoty, symptomów, przyczyn, metod diagnozy i terapii oraz związku zaburzeń mowy z jakością życia na wszystkich etapach rozwoju człowieka. Potrafi innowacyjnie wykonywać zadania typowe dla zawodu logopedy oraz rozwiązywać problemy nietypowe i pojawiające się nie w pełni przewidywalnych warunkach. Potrafi planować własny rozwój zawodowy. Jest gotów do postępowania zgodnie z etyką zawodową oraz upowszechniania swojego zachowania w środowisku pracy i poza nim, samodzielnego podejmowania decyzji oraz przyjmowania odpowiedzialności za skutki swoich działań.

Adresaci:
Studia adresowane są do absolwentów wyższych studiów (I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich) posiadających nienaganną wymowę oraz poprawnie posługujących się językiem polskim.

INFORMACJE DODATKOWE:
Program studiów przewiduje 600 godzin zajęć w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych realizowanych podczas 34 sobotnio-niedzielnych zjazdów odbywających się raz lub dwa razy w miesiącu na terenie uczelni lub w miejscach wskazanych przez uczelnię (zajęcia praktyczne w całości organizowane są przez Uniwersytet Zielonogórski). Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie logopedii ogólnej i klinicznej.

Strona studiów: www.logopedia.wlnz.uz.zgora.pl/podyplomowe/ .

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy.


WYMAGANE DOKUMENTY:

-podanie o przyjęcie na studia;
-1 zdjęcie;
-odpis dyplomu ukończenia dowolnych studiów wyższych: I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich;
-dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej;
-zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.


DOKUMENTY PRZYJMUJE:

Uniwersytet Zielonogórski,
Dziekanat Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu,
ul. Zyty 28
65-046 Zielona Góra
tel.:68 328 73 77
e-mail: b.wojciechowska@wlnz.uz.zgora.pl .

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: do 15 września 2019 r. lub do wyczerpania limitu (15-20 miejsc).

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 1 500 zł
OPŁATA REKRUTACYJNA: 100 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Zyty 28
65 - 046 Zielona Góra

biurodziekana@wlnz.uz.zgora.pl
www.wlnz.uz.zgora.pl