Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Neurologopedia

Kategoria: Medycyna (kier. lekarski)

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Opis kierunku

AAzwiń
Celem studiów jest podniesienie kompetencji logopedów w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii osób w każdej fazie życia, u których występują zaburzenia zdolności komunikacyjnej powstałe w wyniku uszkodzeń i dysfunkcji układu nerwowego.

Absolwent studiów podyplomowych w zakresie neurologopedii jest przygotowany do prowadzenia profilaktyki, diagnozy i terapii osób w różnym wieku (od urodzenia, poprzez wiek rozwojowy, do wieku senioralnego), u których występują zaburzenia zdolności komunikacyjnej powstałe w wyniku uszkodzeń i dysfunkcji układu nerwowego.

Studia podyplomowe Neurologopedia mają charakter dokształcający i adresowane są do absolwentów wyższych studiów (I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich) posiadających udokumentowane wykształcenie w zakresie logopedii.

INFORMACJE DODATKOWE:

Program studiów przewiduje 270 godzin zajęć w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych realizowanych podczas 15 sobotnio-niedzielnych zjazdów odbywających się raz lub dwa razy w miesiącu na terenie uczelni lub w miejscach wskazanych przez uczelnię (zajęcia praktyczne w całości organizowane są przez Uniwersytet Zielonogórski). Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie neurologopedii.Studia trwają od października 2019 r. do lipca 2020 r. (2 semestry).


Strona studiów: www.logopedia.wlnz.uz.zgora.pl/podyplomowe/ .Druk do pobrania na stronie internetowej www.dk.uz.zgora.pl/podyplomowe.php

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.


WYMAGANE DOKUMENTY:

- podanie o przyjęcie na studia;
- 1 zdjęcie;
- odpis dyplomu ukończenia dowolnego kierunku studiów wyższych: I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie logopedii (wariant I) lub odpis dyplomu ukończenia kierunku logopedia lub dowolnego kierunku i specjalności logopedycznej studiów: I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich (wariant II);
- dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej;
- zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.


DOKUMENTY PRZYJMUJE:

Uniwersytet Zielonogórski,
Dziekanat Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu,
ul. Zyty 28
65-046 Zielona Góra
Tel.:68 328 73 77.
E-mail: b.wojciechowska@wlnz.uz.zgora.pl .

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Dokumenty należy składać do 30 września 2019 r. lub do wyczerpania limitu miejsc (15-20 miejsc).

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 1 400 zł
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Zyty 28
65 - 046 Zielona Góra

biurodziekana@wlnz.uz.zgora.pl
www.wlnz.uz.zgora.pl