Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna

Kategoria: Wychowanie fizyczne

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Opis kierunku

AAzwiń
Studia skierowane są do osób posiadających pełne przygotowanie pedagogiczne w celu przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu i podstawowych kwalifikacji do prowadzenia zajęć ruchowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Ustawy z dnia 26 września 2016 w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskanych w ramach szkolnictwa wyższego po i uzyskaniu kwalifikacji pełnej 4–poziomy 6-8 (Dz.U. 2016, poz. 1594).

Przewidują 440 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych realizowanych w zjazdach sobotnio-niedzielnych z zakresu anatomii, motoryczności człowieka, biomechaniki, teorii i metodyki wychowania fizycznego, teorii i metodyki postępowania korekcyjno-kompensacyjnego. Obejmują blok zajęć praktycznych z zakresu gier zespołowych, gimnastyki, pływania, zabaw i gier ruchowych, lekkoatletyki, tańca, pierwszej pomocy, metodyki wychowania fizycznego, fizjologii wysiłki fizycznego, biomechaniki, turystyki szkolnej, wychowania fizycznego specjalnego, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz metod postępowania korekcyjno-kompensacyjnego, metod oceny postawy, praktyk w placówkach szkolnych.
Absolwent studiów jest przygotowany do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w każdym typie szkół, wykorzystując metody i formy pracy odpowiadające aktualnym programom kształcenia.


Absolwent posiada:

a) Wiedzę z zakresu anatomiczno-fizjologicznych podstaw funkcjonowania człowieka na różnych etapach rozwoju oraz dydaktyki szczegółowej i metodyki wychowania fizycznego, zasad postępowania korekcyjno-kompensacyjnego; ma podstawową wiedzę o organizacji pracy nauczyciela wychowania fizycznego oraz bezpieczeństwa i higienie pracy w instytucjach i placówkach oświatowo-wychowawczych;

b) Umiejętności kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły oraz zawodowych zadań w roli nauczyciela; posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe z zakresu podstawowych form aktywności fizycznej; potrafi podjąć działania diagnostyczne i profilaktyczne dotyczące stanu zdrowia i aktywności fizycznej, planować, projektować i realizować działania z zakresu wychowania fizycznego i gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej; wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu zawodowego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania informacji;

c) kompetencje społeczne w zakresie realizacji zadań w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i otoczenia; charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi w stosunku do wychowanka i współpracowników; ma świadomość konieczności utrzymywania poziomu sprawności fizycznej niezbędnej dla wykonywania zadań właściwych dla działalności zawodowej nauczyciela wychowanie fizycznego.


Słuchacz zdobywa kwalifikacje do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w szkole.


INFORMACJE DODATKOWE: słuchaczami mogą być studenci ostatnich lat studiów drugiego stopnia.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja ma charakter ciągły. Chęć odbycia studiów musi zgłosić minimum 16 osób (w sytuacji braku wymaganej liczby osób rekrutacja zostanie przedłużona do czasu zebrania wymaganej liczby osób).


WYMAGANE DOKUMENTY:

- podanie o przyjęcie na studia (formularz dostępny w wersji elektronicznej na stronie: www.uz.zgora.pl/pl/studia_pl.html);

- dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich z przygotowaniem nauczycielskim;

- kserokopia dowodu opłaty rekrutacyjnej 85,00 zł;

- 1 zdjęcie;

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów (czynne uczestnictwo w programowych zajęciach z wychowania fizycznego związane ze wzmożonym wydatkiem energetycznym i wysiłkiem fizycznym);

- polisa (kserokopia) ubezpieczenia NNW lub pisemne oświadczenie o jego posiadaniu;

- zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności (opłaty za I semestr słuchacze dokonują po otrzymaniu informacji z dziekanatu o uruchomieniu studiów!).

DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Edyta Szykowna,
Dziekanat Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu
ul. Zyty 28, budynek F
65-046 Zielona Góra,
e-mail: e.szykowna@wlnz.uz.zgora.pl;
tel. 68 328 31 44

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Do 30 września 2019 r.;

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 1200 zł;

OPŁATA REKRUTACYJNA: 85 zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Zyty 28
65 - 046 Zielona Góra

biurodziekana@wlnz.uz.zgora.pl
www.wlnz.uz.zgora.pl