Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Pielęgniarstwo - studia licencjackie

Wydział: Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Opis kierunku

AAzwiń
Są to 3-letnie studia stacjonarne, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata pielęgniarstwa.

Absolwent studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo otrzymuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa. Absolwent przygotowany jest do samodzielnego pełnienia roli zawodowej, posługując się wiedzą z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych, a przede wszystkim do świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania.

Powyższe zagadnienie realizowane jest poprzez:

- rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych jednostki, grupy lub zbiorowości oraz określenie zasobów niezbędnych i dostępnych do ich zaspokojenia;
- planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej, z uwzględnieniem metody procesu pielęgnowania i priorytetów opieki;
- wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- pomoc jednostce, rodzinie w osiąganiu zdrowia i niezależności w chorobie lub niepełnosprawności przez zapewnienie udziału we wszystkich formach opieki i samoopieki;
- przestrzeganie zasad etyki zawodowej;
- współpracę z profesjonalistami dla zapewnienia całościowej opieki jednostce i rodzinie;
- organizowanie i podtrzymywanie bezpiecznego środowiska opieki i pracy;
- dokumentowanie wszystkich etapów procesu pielęgnowania i wykorzystywanie tych informacji do oceny świadczonej opieki.

Promocja i edukacja zdrowotna realizowana jest przez:

- ocenę indywidualnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do zachowania i przywracania zdrowia;
- wspieranie jednostki, rodziny i grup społecznych w prowadzeniu zdrowego stylu życia;
- uczenie jednostki, rodziny, grupy społecznej zachowania i przywracania zdrowia;
- uczestniczenie w zdrowotnych kampaniach edukacyjnych.

Działanie w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej następuje przez:

- współpracę z jednostką, rodziną i innymi uczestnikami zespołu w planowaniu i realizowaniu usług zdrowotnych,
- współpracę z innymi uczestnikami zespołu na rzecz zachowania bezpiecznego środowiska opieki i pracy zespołowej;
- komunikowanie się z pacjentem, jego rodziną oraz z innymi uczestnikami zespołu.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Szczegółowe zasady rekrutacji znajduja się na stronie: http://rekrutacja.uz.zgora.pl/kierunek/pielegniarstwo/ .

Limit miejsc na tym kierunku wynosi 75.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
• rejestracja elektroniczna: od 1 czerwca do 5 lipca 2018;
• ostateczny termin księgowania opłat rekrutacyjnych i zakwalifikowanie do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym: 8 lipca 2018;
• zakwalifikowani do przyjęcia z listy rankingowej: lista zostanie ogłoszona 11.07.2018,
• przyjmowanie dokumentów w dniach: 12 – 14.07. 2018 w sali 101 al. Wojska Polskiego 69; 65-762 Zielona Góra;


I tura – z listy rezerwowej, lista zostanie ogłoszona 17. 07. 2018,
• przyjmowanie dokumentów w dniach: 18 – 19. 07. 2018;

II tura – z listy rezerwowej, lista zostanie ogłoszona 23. 07. 2018,
• przyjmowanie dokumentów w dniach: 24 – 25. 07. 2018.
• ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia do 27 lipca 2018.


II NABÓR
• rejestracja elektroniczna: od 30 lipca do 13 września 2018;
• ostateczny termin księgowania opłat rekrutacyjnych i zakwalifikowanie do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym: 16 września 2018;
• ogłoszenie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 18 września 2018;
• przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia: 19 – 22 września 2018 w sali 101 al. Wojska Polskiego 69; 65-762 Zielona Góra;
• ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia do 25 września 2018.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Zyty 28
65 - 046 Zielona Góra

biurodziekana@wlnz.uz.zgora.pl
www.wlnz.uz.zgora.pl