Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Ratownictwo medyczne

Wydział: Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Opis kierunku

AAzwiń
Są to 3-letnie studia o profilu praktycznym, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata.

Absolwent studiów otrzymuje tytuł zawodowy licencjata ratownictwa medycznego. Jest przygotowany do samodzielnego wykonywania medycznych czynności ratunkowych w jednostkach systemu, głównie zespołach ratownictwa medycznego, centrach powiadamiania ratunkowego, lotniczym pogotowiu ratunkowym i szpitalnym oddziale ratunkowym.

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

- korzystać z wiedzy z zakresu nauk medycznych i humanistycznych podczas wykonywania zadań zawodowych;

- rozpoznawać stany nagłe, określać rodzaje i stopnie zagrożeń cywilizacyjno-środowiskowych w ujęciu globalnym, krajowym i lokalnym;

- określać stopnie występującego zagrożenia dla życia lub zdrowia w przypadku awarii, katastrofy lub wypadku;

- zabezpieczać osoby znajdujące się w miejscu awarii, katastrofy, wypadku i przeciwdziałać zwiększaniu liczby ofiar;

- zapewniać opiekę medyczną ekipom ratowniczym podczas akcji ratowniczych, prognozować zachowania osób objętych zagrożeniem, zapobiegać wystąpieniu paniki;

- posługiwać się medycznymi skalami oceny stanu ogólnego i ciężkości urazów oraz dokonywać ratowniczej oceny stanu ofiar awarii, katastrofy lub wypadku;

- ustalać kolejność udzielania poszkodowanym ratowniczych świadczeń zdrowotnych i ewakuacji, w zależności od ich stanu ogólnego, rodzaju i stopnia odniesionych obrażeń oraz warunków w miejscu zdarzenia;

- współuczestniczyć w organizacji ewakuacji ludzi z zagrożonego rejonu;

- wykonywać medyczne czynności ratunkowe w miejscu i w warunkach katastrof, awarii i wypadków;

- rozpoznawać stan utraty przytomności, oceniać jej stopnie, zabezpieczać funkcje życiowe osoby nieprzytomnej metodami bezprzyrządowymi oraz z użyciem sprzętu specjalistycznego;

- prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową bezprzyrządową oraz z użyciem sprzętu specjalistycznego i leków stosowanych w ratownictwie medycznym;

- objaśniać działanie stosowanych w ratownictwie medycznym leków oraz reakcje somatyczne po ich podaniu;

- udzielać, z zachowaniem procedur medycznych, świadczeń zdrowotnych osobom w stanach nagłych, w szczególności w miejscach publicznych;

- pełnić ratowniczy nadzór medyczny nad poszkodowanymi i chorymi w miejscu zdarzenia i w czasie transportu;

- wykonywać medyczne czynności ratunkowe w ramach państwowych i niepaństwowych systemów ratowniczych;

organizować i szkolić zakładowe służby ratownictwa medycznego;

- popularyzować wiedzę ratowniczą we wszystkich środowiskach;

- współdziałać w procesie edukacji z zakresu udzielania pierwszej pomocy, realizowanym w systemie szkolnym i pozaszkolnym.

Absolwent powinien prowadzić kursy, szkolenia i pokazy z zakresu udzielania pierwszej pomocy; utrzymywać w pełnej gotowości stacjonarne i mobilne punkty ratownicze; komunikować się z chorym i poszkodowanym; współpracować z lekarzem, pielęgniarką i pozostałym personelem medycznym w zakresie medycznych czynności ratunkowych.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia i do złożenia Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego (PERM).

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Do 15 września 2019 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim trwa drugi nabór na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie. Zasady rekrutacji są identyczne, jak w pierwszym naborze: obowiązuje rejestracja elektroniczna i ranking świadectw. Jedynie na kierunkach: architektura, architektura wnętrz, arteterapia, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, grafika, jazz i muzyka estradowa, malarstwo i sztuki wizualne odbędą się przeglądy prac własnych, rozmowy kwalifikacyjne albo sprawdziany.

Jednocześnie przypominamy, że trwa rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia oraz na studia niestacjonarne I i II stopnia.


Limit miejsc na tym kierunku na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi po 30.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Kalendarz drugiej rekrutacji na Uniwersytecie Zielonogórskim:

• początek rejestracji internetowej – 1 sierpnia 2019 r.;
• zakończenie rejestracji internetowej i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych – 15 września br.;
• przegląd prac własnych, rozmowy kwalifikacyjne, sprawdziany – 17 września br.;
• ogłoszenie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – 18 września br.;
• przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – 19 – 21 września br.;
• ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów (przyjętych na studia) i nieprzyjętych na studia – do 25 września br.;

Opłaty

AAzwiń
Opłata za semestr studiów niestacjonarnych wynosi 3 000 zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Zyty 28
65 - 046 Zielona Góra

biurodziekana@wlnz.uz.zgora.pl
www.wlnz.uz.zgora.pl