Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Wychowanie fizyczne - studia magisterskie

Wydział: Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Opis kierunku

AAzwiń
Są to 2-letnie studia o profilu praktycznym, prowadzące do tytułu zawodowego magistra.

Absolwent studiów II stopnia na kierunku wychowanie fizyczne otrzymuje tytuł zawodowy magistra i pełne przygotowanie do programowania i realizacji wychowania fizycznego w szkołach ponadpodstawowych. Uzyskuje niezbędną wiedzę biomedyczną do pracy w zakresie promowania zdrowia i prozdrowotnej aktywności fizycznej oraz umiejętności do pracy w sporcie niepełnosprawnych i powszechnym, rekreacji ruchowej i doradztwa żywieniowego. W trakcie studiów zdobywa wiedzę i umiejętności zgodnie z wybraną specjalizacją:

– aktywność ruchowa seniorów;

– trener personalny;

– żywienie i suplementacja w sporcie.

Praktyczny profilowi kształcenia umożliwia odbywanie w trakcie studiów praktyk i staży w szkołach, instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, centrach rekreacyjno-sportowych i klubach sportowych.

Limit miejsc na studiach stacjonarnych wynosi 45, a na studiach niestacjonarnych 30.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Do 15 września 2019 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim trwa drugi nabór na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie. Zasady rekrutacji są identyczne, jak w pierwszym naborze: obowiązuje rejestracja elektroniczna i ranking świadectw. Jedynie na kierunkach: architektura, architektura wnętrz, arteterapia, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, grafika, jazz i muzyka estradowa, malarstwo i sztuki wizualne odbędą się przeglądy prac własnych, rozmowy kwalifikacyjne albo sprawdziany.

Uprawnione do podjęcia studiów są osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów i tytuł zawodowy licencjata tego samego kierunku studiów.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia powinien posiadać kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku studiów wychowanie fizyczne, w szczególności:

- poszerzoną wiedzę biomedyczną niezbędną do pracy w zakresie promowania zdrowia i prozdrowotnej aktywności fizycznej;

- szczegółową wiedzę i umiejętności dydaktyczne właściwe do pracy jako nauczyciel wychowania fizycznego na różnych etapach edukacji, w sporcie niepełnosprawnych i powszechnym, rekreacji ruchowej i doradztwie żywieniowym;

- specjalistyczne umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form aktywności fizycznej, potrafi formułować działania odpowiadające potrzebom edukacyjnym, zdrowotnym i sprawnościowym osób w różnym wieku;

- pogłębioną wiedzę o metodach pomiaru i monitorowania efektów treningu zdrowotnego i sportowego.


Jednocześnie przypominamy, że trwa rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia oraz na studia niestacjonarne I i II stopnia.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Kalendarz drugiej rekrutacji na Uniwersytecie Zielonogórskim:

• początek rejestracji internetowej – 1 sierpnia 2019 r.;
• zakończenie rejestracji internetowej i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych – 15 września br.;
• przegląd prac własnych, rozmowy kwalifikacyjne, sprawdziany – 17 września br.;
• ogłoszenie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – 18 września br.;
• przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – 19 – 21 września br.;
• ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów (przyjętych na studia) i nieprzyjętych na studia – do 25 września br.;

Opłaty

AAzwiń
Opłata za semestr na studiach niestacjonarnych wynosi 2 000 zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Zyty 28
65 - 046 Zielona Góra

biurodziekana@wlnz.uz.zgora.pl
www.wlnz.uz.zgora.pl