Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Podyplomowe studia administracji publicznej

Kategoria: Administracja

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie

Opis kierunku

AAzwiń
Po ukończeniu studiów słuchacze nabędą rozszerzoną i aktualną wiedzę z zakresu funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej oraz udoskonalą umiejętności wykorzystania tej wiedzy w pracy zawodowej w różnych rodzajach administracji publicznej oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych.

Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy i doskonalenie umiejętności osób pracujących lub zamierzających pracować w administracji publicznej oraz podniesienie kompetencji tych, którzy zamierzają ubiegać się o wyższe stanowiska. Studia przeznaczone są również dla pracowników instytucji prywatnych zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat zasad funkcjonowania współczesnej administracji.

Po ukończeniu studiów słuchacze nabędą rozszerzoną i aktualną wiedzę z zakresu funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej oraz udoskonalą umiejętności wykorzystania tej wiedzy w pracy zawodowej w różnych rodzajach administracji publicznej oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych.

INFORMACJE DODATKOWE:

Warunkiem zaliczenia studiów jest:

1) zdanie czterech egzaminów testowych przewidzianych po zakończeniu każdego z modułów kształcenia;
2) napisanie pracy końcowej pod kierunkiem promotora, którym będzie wykładowca studiów posiadający co najmniej stopień naukowy doktora i uzyskanie pozytywnej recenzji pracy końcowej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych. Przyjęcie na studia odbywa się po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie kompletu dokumentów kandydata. Minimalna liczba słuchaczy wynosi 15 osób.

WYMAGANE DOKUMENTY:

- rejestracja elektroniczna: https://webapps.uz.zgora.pl/rekrutacja/index.php?;

- potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej;

- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu poświadczoną notarialnie;

- dwa zdjęcia legitymacyjne.


DOKUMENTY PRZYJMUJE:

Dziekanat Filii Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie
mgr Joanna Merda -Lupa
ul. Armii Krajowej 51
66-100 Sulechów
tel.: 68 352 83 08

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: do 30 września 2019 r.

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 1 700,00 zł;
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85,00 zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Armii Krajowej 51
66-100 Sulechów

sekretariat@wzs.uz.zgora.pl
www.wzs.uz.zgora.pl