Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Energetyka odnawialna

Kategoria: Energetyka

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie

Opis kierunku

AAzwiń
W energetyce odnawialne źródła energii (OZE) odgrywają coraz większą rolę, wynikającą z dokumentów unijnych oraz polskich. Znaczenie OZE wzrasta nie tylko ze względu na obowiązek – przyjęty przez Polskę 15 proc. udział energii wytworzonej w 2020 r. w OZE w całkowitym wolumenie wytworzonej energii, ale również ze względów ekologicznych. Celowym jest prowadzenie studiów podyplomowych Energetyka odnawialna, których absolwenci będą wpływać na rozwój nie tylko inwestycji dotyczących instalacji OZE, ale również na rozwój w regionie produkcji urządzeń OZE.
Absolwent studiów podyplomowych posiada szeroką wiedzę nie tylko ściśle związaną z odnawialnymi źródłami energii (OZE), ale również z zakresu pokrewnych obszarów, takich jak efektywność energetyczna oraz budownictwo pasywne. Zna uwarunkowania prawne rozwoju OZE, zarówno dyrektywy UE jak i odpowiednie polskie akty prawne. Absolwent zna zasady działania oraz budowę kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła. W zakresie generacji energii elektrycznej w OZE zna zagadnienia konstrukcji i eksploatacji ogniw fotowoltaicznych, turbin wiatrowych oraz małych elektrowni wodnych. Zna możliwości wykorzystania biomasy, zarówno w procesie spalania, zgazowania jak i wytwarzania biogazu. Zna metody magazynowania energii, z uwzględnieniem technologii wodorowych. OZE stosowane są w budynkach pasywnych z zaimplementowaną „inteligencją”. Znajomość tych zagadnień rozszerzona jest o tematykę efektywności energetycznej oraz o wybrane problemy audytu energetycznego. Absolwent studiów podyplomowych posiada najbardziej aktualną wiedzę z szerokiego zakresu merytorycznego: przepisy prawne oraz technologie i konstrukcje urządzeń zmieniające się w sposób dynamiczny. Program kształcenia zgodnie z misją Uczelni jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności i unijnym wymogom.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Podstawą przyjęcia kandydatów na pierwszy semestr studiów podyplomowych jest ukończenie studiów inżynierskich lub licencjackich (I stopnia).

Minimalna liczba słuchaczy -10 osób, maksymalna –25 osób. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.


WYMAGANE DOKUMENTY:

- odpis dyplomu ukończenia studiów lub kserokopia dyplomu potwierdzona notarialnie;
- dwa zdjęcia legitymacyjne;
- potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej (85,00 zł).


DOKUMENTY PRZYJMUJE:

Dziekanat Filii Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie
mgr Joanna Merda -Lupa
ul. Armii Krajowej 51
66-100 Sulechów
tel.: 68 352 83 08

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: do 30 września 2019 r.

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 1 900,00 zł;
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85,00 zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Armii Krajowej 51
66-100 Sulechów

sekretariat@wzs.uz.zgora.pl
www.wzs.uz.zgora.pl