Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Menadżer usług hotelarskich

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie

Opis kierunku

AAzwiń
Słuchacze studiów na kierunku „menadżer usług hotelarskich” zdobędą usystematyzowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną. Pozwoli im ona na podjęcie decyzji o planowanych inwestycjach, opartych na dobrze przygotowanym biznesplanie, stworzenie skutecznej strategii rozwoju, a przez to wyróżnienie się i osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku. Absolwent studiów podyplomowych „menadżer usług hotelarskich” nabędzie wszechstronnego przygotowania pod względem teoretycznym oraz praktycznym do wykonywania pracy w sferze nowoczesnego zarządzania w branży turystycznej i hotelarskiej, a także kreowania oraz rozwoju usług turystycznych i hotelarskich. Słuchacz otrzyma wiedzę na temat gospodarki turystycznej i nabędzie umiejętności menadżerskich w sytuacjach kryzysowych i ciągłych zmian rynkowych. Zrozumie rosnące wymagania odbiorców usług turystycznych i konkurencję na rynku, które stają się nowymi wyzwaniami dla kadr w turystyce.

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych (I i II stopnia), którzy:
- chcą zdobyć oraz usystematyzować wiedzę w zakresie usług turystycznych, hotelarskich;
- chcą zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania usługami hotelarskimi;
- chcą znaleźć pracę w hotelu bądź szeroko pojętej branży turystycznej na stanowisku menadżerskim/kierowniczym;
- pracują już w hotelarstwie i turystyce, a które chciałyby rozwinąć swoje umiejętności i awansować;
- wykazują zainteresowane zarządzaniem w turystyce i hotelarstwie.

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje kwalifikacje w zakresie zarządzania: usługami turystycznymi i hotelarskimi.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych. Przyjęcie na studia odbywa się po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie kompletu dokumentów kandydata.


WYMAGANE DOKUMENTY:

- rejestracja elektroniczna: https://webapps.uz.zgora.pl/rekrutacja/index.php?;

- potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej;

- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu poświadczoną notarialnie;

- dwa zdjęcia legitymacyjne.


DOKUMENTY PRZYJMUJE:

Dziekanat Filii Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie
mgr Joanna Merda -Lupa
ul. Armii Krajowej 51
66-100 Sulechów
tel.: 68 352 83 08

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: do 30 września 2019 r.

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 1 400,00 zł;
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85,00 zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Armii Krajowej 51
66-100 Sulechów

sekretariat@wzs.uz.zgora.pl
www.wzs.uz.zgora.pl