Uniwersytet Zielonogórski

ul.Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
woj.lubuskie
tel. 68 328-32-70
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Menadżer usług zdrowotnych w turystyce

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie

Opis kierunku

AAzwiń
Słuchacze studiów na kierunku „Menadżer usług zdrowotnych w turystyce” zdobędą usystematyzowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną. Pozwoli im ona na podjęcie decyzji o planowanych inwestycjach, opartych na dobrze przygotowanym biznesplanie, stworzenie skutecznej strategii rozwoju, a przez to wyróżnienie się i osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku. Program studiów nie odnosi się wyłącznie do zarządzania obszarami usługowymi w hotelach, uzdrowiskach czy też centrach SPA. Program edukacyjny został tak wyprofilowany, aby uczestnik studiów zdobył wartościową wiedzę o tworzeniu jednorodnego jakościowo oraz ekonomicznie produktu hotelarskiego, bez względu czy jest on położony w miejscowości zdrojowej czy turystycznej, czy też w miejscu kreowanym jako nowa destynacja turystyczna.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania niezbędnego wykształcenia teoretycznego i praktycznego przygotowującego do profesjonalnego wykonania zawodu menadżera usług zdrowotnych, bądź do otwarcia własnej działalności.

Oferta usług zdrowotno-rekreacyjnych stanowi atrakcyjną formę urozmaicania pakietu hotelowego, ale wymaga dokładnej znajomości zagadnienia. Nowoczesne hotele SPA, uzdrowiska oraz centra odnowy biologicznej będą potrzebować zdolnych i otwartych menadżerów, dla których ta działalność będzie wyzwaniem i pasją. Do zarządzania ośrodkiem hotelem wellness i SPA czy uzdrowiskiem niezbędne są odpowiednie kompetencje i umiejętności, wiedza oraz zdolność kreatywnego myślenia. Zadaniem podyplomowych studiów z zakresu „Menadżer usług zdrowotnych w turystyce” jest przekazania teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności osobom, które zainteresowane są podniesieniem swoich kompetencji zarządczych, a także tych, którzy chcieliby poznać tę branżę od podstaw.

Studia zapewniają nowoczesną, wyprofilowaną i interdyscyplinarną wiedzę, umiejętności menadżerskie oraz odpowiednie kompetencje osobiste i interpersonalne odpowiadające potrzebom i realiom funkcjonowania w branży zdrowotno-turystycznej zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i krajowym i regionalnym (w tym niezbędne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz zwiększające konkurencyjność na europejskim rynku).

Studia podwyższają kwalifikacje i przygotowują do prowadzenia własnej działalności w zakresie:
-turystyki zdrowotnej (np. w regionach turystycznych rozwijających turystykę zdrowotną);
- poprawy kondycji, odnowy biologicznej, urody i zdrowia. Umożliwiają także zdobycie niezbędnych kwalifikacji do podjęcia obowiązków zawodowych na samodzielnych stanowiskach, bądź związanych z kierowaniem zespołami w:
- centrach odnowy biologicznej, SPA i wellness, leczniczo-rehabilitacyjnych w miejscowościach turystycznych i uzdrowiskowych;
- hotelach różnych kategorii, ośrodkach wypoczynkowych, pensjonatach, schroniskach, motelach i campingach;
- biurach podróży, agencjach turystycznych, firmach tour-operatorskich i innych zajmujących się turystyką zdrowotną;
- instytucjach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu aktywności fizycznej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych. Przyjęcie na studia odbywa się po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie kompletu dokumentów kandydata.


WYMAGANE DOKUMENTY:

rejestracja elektroniczna: https://webapps.uz.zgora.pl/rekrutacja/index.php? ;

- potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej;

- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu poświadczoną notarialnie;

- dwa zdjęcia legitymacyjne.


DOKUMENTY PRZYJMUJE:

Dziekanat Filii Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie
mgr Joanna Merda -Lupa
ul. Armii Krajowej 51
66-100 Sulechów
tel.: 68 352 83 08

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: do 30 września 2019 r.

Opłaty

AAzwiń
OPŁATA ZA SEMESTR: 1 400,00 zł;
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85,00 zł.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Armii Krajowej 51
66-100 Sulechów

sekretariat@wzs.uz.zgora.pl
www.wzs.uz.zgora.pl