Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

ul.Rakowicka 27, 31-510 Kraków
woj.małopolskie
tel. (012) 293-57-00
fax. (012) 293-50-10
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Informatyka i ekonometria - studia magisterskie

Wydział: Wydział Zarządzania

Opis kierunku

AAzwiń
Kierunek kształci specjalistów w zakresie informatyki ekonomicznej, w szczególności projektowania i wdrażania systemów informatycznych, tworzenia baz danych oraz administrowania sieciami komputerowymi, a także zastosowania metod ilościowych do analizy zjawisk gospodarczych w skali mikro i makroekonomicznej. Studia na tym kierunku systematyzują wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu ekonomii, informatyki, zarządzania oraz modelowania i prognozowania gospodarczego. Studia na tym kierunku dają duże szanse i perspektywy zawodowe.
Perspektywy zawodowe:

Absolwenci są przygotowani do pracy w różnego rodzaju podmiotach gospodarczych (przedsiębiorstwa, banki, towarzystwa i fundusze inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe), w których wymagane jest stosowanie metod ilościowych i narzędzi informatycznych w zarządzaniu i podejmowaniu decyzji gospodarczych. Jako wysoko wykwalifikowani pracownicy mogą być zatrudnieni w firmach branży komputerowej, komórkach zarządzania przedsiębiorstwem, ośrodkach przetwarzania informacji oraz instytucjach administracji państwowej i samorządowej (w działach analiz, planowania i prognozowania).

Studia na kierunku Informatyka i ekonometria są dwustopniowe. Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów), natomiast studia drugiego stopnia 2 lata (4 semestry). Studia są prowadzone w formie stacjonarnej (studia dzienne) i niestacjonarnej (zaoczne).

Specjalności oferowane na kierunku Informatyka i ekonometria:
1. Informatyka ekonomiczna
2. Modelowanie i prognozowanie procesów gospodarczych
3. Zarządzanie informacjami

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Budynek Główny
pok. 006A

Studenci przyjmowani są w ustalonych godzinach:
- poniedziałki, wtorki, czwartki - godz. 11.00-14.00
- piątki - godz. 11.00-14.00, 15.00-17.00
- soboty - godz. 8.00-12.00

W środy dziekanat nie przyjmuje studentów.