Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

ul.Przyjaźni 1, 62-510 Konin
woj.wielkopolskie
tel. (63) 249-72-37
fax. (63) 249-72-01
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Praca socjalna

Wydział: Wydział Społeczno-Humanistyczny

Opis kierunku

AAzwiń
Specjalności:
1) asystent rodziny,
2) menedżer w pomocy społecznej,
3) praca socjalna w pomocy społecznej,
4) praca socjalna z resocjalizacją.

Kierunek przygotowuje kwalifikowane kadry do pracy z ludźmi mającymi trudności prawidłowym funkcjonowaniu w środowisku społecznym. Absolwenci mają kwalifikacje do pracy w instytucjach pomocy społecznej wszystkich szczebli, szpitalach, szkołach, placówkach opiekuńczych, ośrodkach adaptacyjnych, domach pomocy społecznej, sądach, zakładach karnych a także organizacjach pozarządowych oraz administracji państwowej samorządowej. Absolwent będzie też przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.
Interdyscyplinarny charakter kształcenia, o profilu psycho-socjo-pedagogicznym, poszerzony przez studenckie praktyki zawodowe odbywane w różnych typach placówek pomocowych, organizacjach i stowarzyszeniach wsparcia społecznego, zapewnia absolwentom opanowanie wiedzy i umiejętności dotyczących:
- prawidłowości i patologii rozwoju człowieka oraz jego zachowania oraz wspierania potencjału rozwojowego, szczególnie w przypadku zaniedbań środowiskowych,
- znajomości reguł społecznego komunikowania się, wraz z przyczynami i przejawami zakłóceń,
- źródeł i uwarunkowań zachowań dewiacyjnych i patologii społecznej,
- przyczyn powstawania problemów społecznych oraz sposobów ich rozwiązywania,
- opanowania technik i metod interwencyjnych oraz znajomości zasad poradnictwa społecznego,
- znajomości metod i technik badawczych stosowanych w naukach społecznych i przydatnych w diagnozie indywidualnej i środowiskowej.
Czas trwania studiów: 3 lata.

Asystent rodziny. Celem kształcenia na tej specjalności jest przygotowanie studentów do pracy z rodziną zagrożoną dysfunkcjami społecznymi, do pracy z rodzinami zastępczymi i wychowankami rodzin zastępczych.
W programie studiów przewidziano praktyczne i teoretyczne formy doskonalenia wiedzy i umiejętności w zakresie takich zadań, jak: prowadzenie poradnictwa i edukacji dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej, udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji, w tym w uzyskaniu zatrudnienia, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego. Absolwent będzie też przygotowany do współpracy z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, sądami rodzinnymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, jak również do współpracy w ramach zespołów interdyscyplinarnych. Jego zadaniem będzie też współpraca z rodziną zastępczą spokrewnioną z dzieckiem, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi oraz koordynacja rodzinnej pieczy zastępczej.
Ponadto w programie studiów przewidziano rozwinięcie wiedzy z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, prawa rodzinnego, metodyki pracy socjalnej z dzieckiem i rodziną oraz superwizji w pracy socjalnej, które dostarczą niezbędnej wiedzy do realizacji pracy socjalnej na rzecz dziecka i rodziny.
Menedżer pomocy społecznej. Celem kształcenia na tej specjalności jest przygotowanie studentów do pracy w instytucjach samorządowych, rządowych i pozarządowych realizujących zadania pracy socjalnej w obszarach świadczeń pomocy społecznej, usług, rehabilitacji społeczno-zawodowej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej. W programie studiów przewidziano praktyczne formy doskonalenia wiedzy i umiejętności w zakresie organizacji i zarządzania w postaci praktyk oraz zajęć warsztatowych prowadzonych w ramach specjalistycznych ćwiczeń. Ponadto w programie studiów przewidziano rozwinięcie wiedzy z zakresu procedury prawa administracyjnego, prawnych zagadnień pomocy społecznej, zarządzania i kierowania instytucjami realizującymi zadania pracy socjalnej, nowoczesnych technik informatycznych obowiązujących w pomocy społecznej, pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań z zakresu pracy socjalnej, inicjowanie powstawania struktur pozarządowych, wolontaryjnych. Przedmioty specjalnościowe poszerzone zostaną o treści w języku obcym co umożliwi studentom bezpośrednie korzystanie z nowoczesnych rozwiązań w zakresie teorii i praktyki szeroko rozumianej pracy socjalnej.
Praca socjalna w pomocy społecznej. Celem kształcenia na tej specjalności jest przygotowanie absolwenta do podejmowania takich zadań jak: identyfikacja, kompleksowa diagnoza oraz przygotowanie planu i realizacja interwencji indywidualnej i środowiskowej. Praca z jednostką, nastawiona na przywrócenie jej kompetencji w rozwiązywaniu problemów osobistych i rodzinnych, podtrzymywanie samodzielności i zaradności życiowej osób i rodzin przez zapewnienie dostępu do niezbędnych usług i świadczeń, w tym pomocy finansowej.
Absolwent będzie też przygotowany do tworzenia i wspierania istniejących organizacji społecznych, stowarzyszeń samopomocowych i pożytku publicznego, jak i do organizowania działań środowiskowych animujących społeczności lokalne. Jego zadaniem będzie też reprezentowanie w samorządach lokalnych problemów grup najsłabszych, dyskryminowanych i zagrożonych marginalizacją społeczną, a także partnerstwo w tworzeniu kształtu lokalnej polityki społecznej.
Praca socjalna z resocjalizacją. Celem kształcenia tej specjalności jest przygotowanie studentów do pracy w kurateli sądowej dla dorosłych i nieletnich, zakładach poprawczych, wychowawczych, socjoterapeutycznych, karnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach interwencji kryzysowej, placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanych społecznie, organizacjach pozarządowych działających na rzecz profilaktyki i rehabilitacji społecznej. W programie studiów przewidziano praktyczne formy doskonalenia wiedzy i umiejętności w zakresie resocjalizacji w postaci praktyk oraz zajęć warsztatowych prowadzonych w ramach specjalistycznych ćwiczeń. Ponadto w programie studiów przewidziano rozwinięcie wiedzy z zakresu prawa karnego, prawnych podstaw resocjalizacji, współczesnych koncepcji profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz metod i technik pracy resocjalizacyjnej, które dostarczą niezbędnej wiedzy dla pracownika socjalnego realizującego zadania pracy socjalnej w obszarze szeroko rozumianej resocjalizacji.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest wskaźnik rekrutacyjny. O jego wartości decydują wyniki egzaminu dojrzałości (nowa matura, stara matura) z następujących przedmiotów:
kandydaci ze starą maturą
przedmioty do konkursu (matura ustna lub matura pisemna):
- język polski
- język obcy
- przedmiot wybrany z: historia, geografia, biologia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, chemia, fizyka z astronomią.
Jeśli przedmiot nie był zdawany na maturze, kandydat otrzymuje 0 punktów lub ma możliwość przystąpienia do egzaminu wstępnego.
kandydaci z nową maturą
przedmioty do konkursu (w przypadku matury na poziomie rozszerzonym x2 za przedmiot):
- język polski
- język obcy
- przedmiot wybrany z: historia, geografia, biologia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka, chemia, fizyka z astronomią.
Jeśli przedmiot nie był zdawany na maturze kandydat otrzymuje 0 punktów.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja:

I nabór od 17 czerwca do 31 lipca ;
II nabór 1 sierpnia do 14 września 2013

Szczegóły na stronie www.pwsz.konin.edu.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Z dniem 1 września 2015 r. zmienia się struktura uczelni. Nowy wydział:
Wydział Społeczno-Ekonomiczny
kierunki studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym: bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse i rachunkowość, logistyka, pedagogika, politologia, praca socjalna, zarządzanie,
Dziekanat Wydziału Społeczno-Technicznego
Ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
tel. 063 249 72 30
dziekanat.wst@konin.edu.pl
www.pwsz.konin.edu.pl
www.facebook.com/pwszkonin

Rekrutacja 063 2497237
Przyjaźni 1, 62-510 Konin
rekrutacja@konin.edu.pl