Wszechnica Polska Szkoła Wyższa TWP w Warszawie

ul.Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 656-62-56
fax. (22) 827-76-71

Kierunek: Bezpieczeństwo narodowe

Opis kierunku

AAzwiń
Studia przygotowują do pracy w strukturach administracji publicznej, organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych oraz w zespołach reagowania kryzysowego.
Przykładowe miejsca pracy to: instytucje terenowej i centralnej administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego, zajmujace się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych, a także zespoły reagowania kryzysowego.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Podstawą przyjęcia na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Kandydaci rejestrowani są zgodnie z kolejnością zgłoszeń (obowiązują limity przyjęć).

Dokumenty niezbędne do zapisu na studia:

- podanie o przyjęcie na studia
- oświadczenie o odpłatności za studia
- świadectwo dojrzałości (oryginał, odpis, duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie) oraz kserokopia składanego dokumentu
- świadectwo ukończenia szkoły średniej ( oryginał, odpis, duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie) oraz kserokopia składanego dokumentu
- 4 zdjęcia legitymacyjne
- kserokopia dowodu osobistego
- potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni
Dokumenty należy złożyć w Dziale Rekrutacji.

Indeks i legitymację student WSZECHNICY POLSKIEJ otrzymuje po złożeniu kompletu dokumentów, wniesieniu opłat, podpisaniu umowy o warunkach odpłatności za studia, złożeniu ślubowania i immatrykulacji

Opłaty

AAzwiń
Opłata wpisowa: 150zł;
Czesne za rok studiów: 3.800 zł, raty miesieczne 10 x 380 zł