Wszechnica Polska Szkoła Wyższa TWP w Warszawie

ul.Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 656-62-56
fax. (22) 827-76-71

Kierunek: Filologia angielska - studia licencjackie

Opis kierunku

AAzwiń
Filologia Angielska (z językiem niemieckim, rosyjskim lub hiszpańskim)
Studia na specjalności Filologia angielska przeznaczone są dla osób, które chciałyby dobrze poznać język a także literaturę, kulturę i historię krajów obszaru języka angielskiego.
Absolwenci specjalności Filologia angielska uzyskują kwalifikacje umożliwiające wykonywanie zawodu nauczyciela oraz merytoryczne przygotowanie w zakresie tłumaczeń.
Ukończenie studiów pozwala na podjęcie pracy m. in. w szkołach, w placówkach oświatowych, w instytucjach związanych z turystyką i hotelarstwem, jak również w urzędach administracji publicznej w kraju i za granicą oraz innych instytucjach, w których wymagana jest znajomość języków obcych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Podstawą przyjęcia na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Kandydaci rejestrowani są zgodnie z kolejnością zgłoszeń (obowiązują limity przyjęć).

Dokumenty niezbędne do zapisu na studia:

- podanie o przyjęcie na studia
- oświadczenie o odpłatności za studia
- świadectwo dojrzałości (oryginał, odpis, duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie) oraz kserokopia składanego dokumentu
- świadectwo ukończenia szkoły średniej ( oryginał, odpis, duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie) oraz kserokopia składanego dokumentu
- 4 zdjęcia legitymacyjne
- kserokopia dowodu osobistego
- potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni.
Dokumenty należy złożyć w Dziale Rekrutacji.

Indeks i legitymację student WSZECHNICY POLSKIEJ otrzymuje po złożeniu kompletu dokumentów, wniesieniu opłat, podpisaniu umowy o warunkach odpłatności za studia, złożeniu ślubowania i immatrykulacji

Opłaty

AAzwiń
Opłata wpisowa: 150 zł;
Czesne za rok studiów: 4.300 zł, raty miesięczne 10 x 430 zł